Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททอง และพระราชเทวีศิริธิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 12 จุลศักราช 1018 ปีวอก ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2199 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา โดยมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 3 ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากใน หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส และต้อนรับชาวต่างชาติให้เข้ามาในราชอาณาจักรและช่วยราชการหลายราย ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามา ประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักร เช่นยุทโธปกรณ์ต่างๆ กล้องดูดาว รวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ และการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวัง
นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์กวีคนสำคัญในยุคของพระองค์อย่างพระโหราธิบดี ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งถือเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก และศรีปราชญ์ ซึ่งมีผลงานด้านวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมาย ทำให้ศิลปะแขนงดังกล่าวมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้น รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา
 
Pr.ขนิษฐวดี
Banner:วิภารัตน์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ