Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร และนายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.หัวหน้าภัททิยาภรณ์/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี