Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ร่วมประชุมการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 10 ทดแทนองค์ประกอบในส่วนของผู้แทนเทศบาล ที่พ้นจากตำแหน่ง ประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 10

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี