Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการบ้านมั่นคงอุบลราชธานี (วัดกุดคูณ ห้องประชุมฮักแพง) นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกจ่ายข้าวสารต้านโควิด-19 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าโควิด - 19 นครอุบลราชธานี ให้แก่ตัวแทนชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) หรือ พอช. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ในการนี้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid -19 โดยมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคง ในครั้งนี้ด้วย
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
24
 
25
 
26
 
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี