Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 0002

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมครองขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้กรอบความคิด เรื่อง "เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งขจัดพื้นที่ร้าย ด้วยการขยายพื้นที่ดี" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชัย ไตรไทยธีระ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมฯและแนะนำเกณฑ์วิธีกรคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน

DSC 0007

DSC 0012

DSC 0018

DSC 0016

DSC 0018

DSC 0026

DSC 0028

DSC 0032

DSC 0034

DSC 0036

DSC 0037

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...