Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงและหารือกระบวนการทำงานโครงการขยายฐานผู้รับผลประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง /ฝ่าย พนักงานเทศบาล ร่วมประชุม และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จากตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/ข่าว หน.พิศาล , ภัททิยาภรณ์