Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชนี พร้อมด้วยนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...