Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมือง สวนสาธารณะ ตลาดสด โดยมี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมครั้งนี้ ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cr.ข่าว หน.ภัททิยาภรณ์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...