Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมือง สวนสาธารณะ ตลาดสด โดยมี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมครั้งนี้ ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cr.ข่าว หน.ภัททิยาภรณ์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ