Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน รับมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ จากตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สสส.ได้เชิญให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรนำร่อง ในการเป็นหน่วยจัดการร่วม (Node) เพื่อบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยกองวิชาการและแผนงานจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักการศึกษาที่ดูแลสถานศึกษาในสังกัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขและภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง

2

Cr.คุณพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...