Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน รับมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ จากตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สสส.ได้เชิญให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรนำร่อง ในการเป็นหน่วยจัดการร่วม (Node) เพื่อบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยกองวิชาการและแผนงานจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักการศึกษาที่ดูแลสถานศึกษาในสังกัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขและภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง

2

Cr.คุณพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร