Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 6.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

cr.ภาพ/ข่าว คุณนพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...