Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณวัดบ้านนาควาย 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณวัดบูรพา ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-246060-3 ต่อ 180

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณวราภรณ์