Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งทาง เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะองค์การให้มีระดับธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อความไว้วางใจ และประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับประชาชน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนของเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนความต้องการของชุมชน โดยผลจากการปรึกษาหารือทุกฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมขึ้น (พื้นที่ลานจอดรถวัดพระธาตุหนองบัว ข้าง ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลฯ และสามารถตอบสนองกับความต้องการของทางชุมชน วัดและเทศบาล ทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในชุมชน และส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล, ชินวัตร มิ่งขวัญ และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation )และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator)” ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป...

2

3

4

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation ) และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สงค์และโรงพยาบาลม่วงสามสิบ และทุกมูลนิธิของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ/ nt achari
#pr 06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะ อสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ณ พื้นที่บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)

pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ / พลอยฐิชาภรณ์,สิริยากรณ์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ 
สำหรับการอบรมญ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 150 คน ร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ