Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ

2

3

4

5

6

7

8

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือกระจก(องค์การมหาชน)

1

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. มีการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญและมีผลสรุปการประชุม ดังนี้

1.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 "ขั้นแปรญัตติ" และวาระที่ 3 "ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่”

มติการประชุม...เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “ชุมชนวังทอง”

มติการประชุม...เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา ไปยังสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับการเลือกตั้งในสมัยต่อไป

3.ญัตติ “ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร”

มติการประชุม...เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

4.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

มติการประชุม...เห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

หมายเหตุ : รายละเอียดการประชุมจะได้รายงานอีกครั้งเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบสรุปเรียบร้อยแล้ว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน UBON Car Free Day 2018 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ตัวแทนชมรมนักปั่นจักรยาน ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี
ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้ภัยร้ายใกล้ตัวกับโรคมะเร็ง” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งทั้งภายในและภายนอกร่างกาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.สมปอง พะมุลิลา เป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้

2

3

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ข่าว /ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ: ชาญชัย สวัสดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

Subcategories