Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยในผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML อยู่วงศ์ธรรม

2

3

4

5

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริหารพัสดุและควบคุมพัสดุ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 ก.ย.2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับเมือง ภายใต้โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. ซึ่งจัดโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 10 เทศบาลของประเทศไทย

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ ข่าว /คุณณภัสนันท์ ,คุณปิ๊ก

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. ของวันนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการสุขภาพชุมชนดี ด้วยวิถีโยคะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ณ อาคารอเนกประสงค์ SML ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ที่เกี่ยวข้องคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเทียนชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

02

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories