Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2561 ขึ้น บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน แจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สายด่วน 199 และ 045-245500

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ภัททิยาภรณ์ ใครบุตร (หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 123363332

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ของวันนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขฯ ชั้น 4

S 123363333

S 123363334

S 123363335

S 123363336

S 123363337

S 123363338

S 123363341

S 123363343

S 123363344

S 123363345

S 123363346

S 123363348

S 123363350

S 123363351

S 123363352

S 123363353

S 123363354

S 123363357

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 7488

วันที่ 8 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ▶️ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเอดส์ รุ่นที่ 2 ???? โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ในการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เรื่องการ ป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และให้กลุ่มเสี่ยงตรวจเจาะเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ พร้อมให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาจากกลุ่มเยาวชน 
ในการนี้ได้รับสนับสนุนวิทยากร จากกลุ่มงานส่งเสริมฯ สสจ.อุบล ,เทศบาลเมืองวาริน, สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครอุบลฯ และ ศูนย์องค์รวมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 MG 7489

 MG 7502

 MG 7504

 MG 7506

 MG 7508

 MG 7509

 MG 7510

 MG 7513

 MG 7515

 MG 7518

 MG 7523

 MG 7537

 MG 7539

 MG 7548

 MG 7552

 MG 7558

 MG 7560

 MG 7565

 MG 7570

 MG 7571

 MG 7572

 MG 7574

 MG 7575

 MG 7576

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบริบทวิถี ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร) ณ ห้องประชุมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดใหญ่) เพื่อเป็นแนวทางในความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการ ในตลาดโต้งรุ่งอีกต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

Cr. ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเข้าอบรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครอุบลฯต่อไป ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลฯ

2

3

4

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ