Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับโล่รางวัล "STOP DRINK AWARD 2017" สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 2560 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลจัดงาน "ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ปลอดภัยปลอดเหล้า ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างรูปธรรมพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย (zoning) ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม llโรงแรม Amari airport

1

2

3

5

Cr.หนิง@รัชนี ,สุธีลาพร

 MG 0001

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ประจำปี 2560 โดยมี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจ กฎจราจร วินัยจราจร มารยาทขับขี่ยานพาหนะ การป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้ารับการอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 300 คน

 MG 0002

 MG 0003

 MG 0003

 MG 0004

 MG 0005

 MG 0006

 MG 0007

 MG 0008

 MG 0009

 MG 0010

 MG 0011

 MG 0012

 MG 0016

 MG 0017

 MG 0018

 MG 0019

 MG 9994

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับพี่น้องชาวอสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชาวอสม.ได้รับทราบถึงข่าวสารตลอดจนนโยบายต่างๆ เพื่อรับทราบและสามารถนำไปบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิด

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

DSC 7550

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขฯ

 DSC 7551

DSC 7554

DSC 7556

DSC 7557

DSC 7558

DSC 7559

DSC 7560

DSC 7561

DSC 7562

DSC 7563

DSC 7566

DSC 7567

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชินวัตร

DSC 7512

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายแบบโยคะ ให้กับประชาชนและบุคลากรในองค์กรเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าวพบปะผู้เข้ารฝับการอบรม พร้อมให้กำลังใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรครูโยคะ รับรองโดยสถาบัน Yoga Alliance โดยนางสุมาลี สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน คือรุ่นที่ 1 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2560

 DSC 7513

DSC 7517

DSC 7520

DSC 7525

DSC 7531

DSC 7532

DSC 7533

DSC 7534

DSC 7537

DSC 7539

DSC 7542

DSC 7547

DSC 7548

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr. ภาพ/ชินวัตร คุณทราย