Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตาม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี” เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 7595

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว โดยนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มสตรีให้เข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้กับครอบครัว ชุมชนต่อไป

สำหรับการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 7596

 MG 7602

 MG 7611

 MG 7612

 MG 7618

 MG 7623

 MG 7629

 MG 7637

 MG 7638

 MG 7646

 MG 7653

 MG 7659

 MG 7661

 MG 7668

 MG 7675

 MG 7678

 MG 7681

 MG 7687

 MG 7690

 MG 7691

 MG 7693

 MG 7695

 MG 7697

 MG 7698

 MG 7704

 MG 7713

 MG 7714

Pr.04 ขนิษฐวดี/ข่าว

ชาญชัย , ศุจินทรา /ภาพ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 80969736

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561” หลังจากพิธีเปิดแล้วท่านประธาน พร้อมด้วย ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ คณะครูอาจารย์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้แข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักการศึกษาร่วมแข่งขันมหกรรมทางวิชาการต่อไป

S 80969737

S 80969739

S 80969740

S 80969742

S 80969744

S 80969746

S 80969747

S 80969750

S 80969752

S 80969754

S 80969755

S 80969756

S 80969757

S 80969758

S 80969759

S 80969760

S 80969761

S 80969762

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสอนคณิตศาตร์ให้คณะครูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและครูโรงเรียนนอกเขต ภายในจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

 

5

6

7

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 4917

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

DSC 4918

DSC 4920

DSC 4921

DSC 4922

DSC 4924

DSC 4925

DSC 4926

DSC 4929

DSC 4931

DSC 4932

DSC 4935

DSC 4936

DSC 4937

DSC 4938

DSC 4939

DSC 4948

DSC 4949

DSC 4952

DSC 4954

DSC 4956

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ