Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุรสีห์ ใจหาญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำคณะครูและ นักเรียนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุหนองบัว เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา????

2

2

3

4

5

6

Cr.ครูเปิ้ล ประชาสัมพันธ์ ท.2
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมตัดสินรอบคัดเลือกการแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 โดยจะได้เข้าร่วมแข่งขัน ณ เทศบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ ข้อมูล คุณศิริขวัญ

#pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขาภิบาลตลาดใหญ่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ประธานต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมาดูงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ศุจินทรา ใจหาญ /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 7725

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 7726

 MG 7728

 MG 7729

 MG 7732

 MG 7735

 MG 7739

 MG 7746

 MG 7758

 MG 7759

 MG 7763

 MG 7764

 MG 7766

 MG 7771

 MG 7772

 MG 7773

 MG 7774

 MG 7792

 MG 7793

 MG 7795

 MG 7798

 MG 7800

 MG 7804

 MG 7807

 MG 7810

 MG 7811

 MG 7815

 MG 7818

 MG 7823

 MG 7825

 MG 7828

 MG 7835

 MG 7836

 MG 7838

 MG 7843

 MG 7847

 MG 7850

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ