Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมแห่กัณฑ์ต้น แห่กัณฑ์หลอน ในงานบุญมหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” วัดบ้านนาควาย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม บุญมหาชาติ”พระเวสสันดรชาดก “ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสาน (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) ที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน????

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์ ,คุณทราย ,วิภารัตน์

IMG 2632

วันที่ 10 มีนาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับโล่จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนโครงการปั่น และร่วมเปิดงาน ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "ประชารัฐร่วมใจ รักป่าในเมือง " ณ อุทยานแห่งชาติดงฟ้าห่วน
 IMG 2633

IMG 2639

IMG 2649

IMG 2650

ภาพ.ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#pr01 ภัทิยาภรณ์

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาจารย์ และสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนที่กำลังศึกษา มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ขาญชัย

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งนำโดยนายชัชวาล โนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมคณะ เยี่ยมชนธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.04 ขนิษฐวดี

ณฐอร ทีปิวัฒน์ /ภาพ

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) หากท่านใดไม่สะดวกมารับบริการในวันนี้ หรือที่ยังไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61 บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/สุวิทย์ ,คุณวราภรณ์