Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมงานแถลงข่าว South Esan Motor Expo 2018 (มหกรรมเทคโนโลยียานยนต์อีสานใต้ ครั้งที่ 1) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ลานกิจกรรมชั้น 4

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ ร่วมพิธีเปิดเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ณ อาคารชั้น 3 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครอุบลราชธานีใน รูปแบบ “การเต้นลีลาศ “ ซึ่งถือเป็นกีฬาและสันทนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้ว จังหวะการเคลื่อนไหวต่างๆ ก็จะช่วยในเรื่องของความจำ สมาธิ และ การทรงตัว และที่สำคัญที่สุดคือเพลงที่ใช้เต้นก็เป็นเหมือน ดนตรีบำบัด ซึ่งเป็นการใช้เสียงดนตรีที่เป็นภาษาสากลมาช่วยบำบัดหรือฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่าง กายและจิตใจในเวลาเดียวกัน

2

3

4

5

6

7

8

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพในเขตเมือง โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุลบราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนแวนชั่น

2

3

4

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย

S 40239110

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีอาคารเรียนบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นดังกล่าว เพื่อแสดงความยินดี และเป็นจุดเริ่มของการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน พร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคมความเป็นจริง ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น

S 40239111

S 40239112

S 40239113

S 40239114

S 40239115

S 40239117

S 40239119

S 40239121

S 40239123

S 40239124

S 40239125

S 40239129

S 40239130

S 40239131

S 40239132

S 40239134

S 40239137

S 40239138

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

01

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ร่วมประเมินครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

36

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย