Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสอนคณิตศาตร์ให้คณะครูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและครูโรงเรียนนอกเขต ภายในจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

 

5

6

7

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 80969736

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561” หลังจากพิธีเปิดแล้วท่านประธาน พร้อมด้วย ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ คณะครูอาจารย์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้แข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักการศึกษาร่วมแข่งขันมหกรรมทางวิชาการต่อไป

S 80969737

S 80969739

S 80969740

S 80969742

S 80969744

S 80969746

S 80969747

S 80969750

S 80969752

S 80969754

S 80969755

S 80969756

S 80969757

S 80969758

S 80969759

S 80969760

S 80969761

S 80969762

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด และรับฟังบรรยายเรื่อง การบริการจัดการด้านรักษาความสะอาด ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านรักษาความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 4917

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

DSC 4918

DSC 4920

DSC 4921

DSC 4922

DSC 4924

DSC 4925

DSC 4926

DSC 4929

DSC 4931

DSC 4932

DSC 4935

DSC 4936

DSC 4937

DSC 4938

DSC 4939

DSC 4948

DSC 4949

DSC 4952

DSC 4954

DSC 4956

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.ชยางกูร14,18 และบริเวณอุบลสแควร์บิ๊กซี เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

8

9

#pr.01ภัททิยาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ