Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 (เขต 3,4) พร้อมด้วย นายประชา กิจตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเฉาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายอาทิตย์ คูณผล นายกสมาคมนักบริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ)สำหรับหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ขนิษฐวดี/ ข่าว
ชาญชัย/ภาพ

2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในชุมชนหาดวัดใต้ เพื่อขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว

1

3

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่1 (เขต1/เขต2) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขึดความสามารถเฉพาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพโดย ชินวัตร กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนปลอดยาเสพติด ณ บริเวณลานวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์ กองวิชาการและแผนงาน