Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง ) มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รายนายประชุม มุสิกพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 139/1 ถ.อุบล-ตระการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน

2

3

4

5

Cr.ภาพ/ชาญชัย 
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ 
สำหรับการอบรมให้ความรู้ความสุขเชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

2

3

10

4

5

6

7

8

9

11

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,ชินวัตร /ภาพ

1
 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบลราชธานี และมูลนิธิสัตวแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัข
และแมวมาเข้ามารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ฟรี ตามกำหนดการดังนี้

- วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานสัตวแพทย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี

- วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานสัตวแพทย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี

- วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองอุบลราชธานี (บ้านนาควาย)

โดยสุนัขและแมวที่จะนำมาผ่าตัดทำหมันต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง และหากนำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
โทร 045-246060-3 ต่อ 180

2

3

4

5

Cr.งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
Pr.04 ขนิษฐวดี

IMG 0032

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ” โดยความสุข 5 มิติ นั้น ประกอบด้วย สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า และสุขสงบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้รู้จักมองโลกในแง่บวก เข้าใจสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข่าว/ภาพ : สุธีลาพร ริพล , ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

IMG 0080

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเสวนาในเวทีเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทความตกลงปารีส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

IMG 0081

IMG 0082

IMG 0083

IMG 0085

IMG 0086

IMG 0087

IMG 0089

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล