Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถติดต่อรับกระสอบทรายได้ ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-245500 ตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ ชาญชัย, สมเกียรติ

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงศูนย์เฉพาะกิจคอยติดตามความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เบื้องต้น (ศูนย์เฉพาะกิจฯ สายด่วน 199)

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

ข่าว : สุธีลาพร

1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 112 ซอยชยางกูร 2.1 ซึ่งญาติผู้ป่วยได้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอยืมกับทางศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

2

3

4

5

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ข้อมูล,ภาพ/คุณทราย , คุณชาญชัย

1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3(สามัคคีวิทยาคาร) โดยมี อสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในการช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#pr05 สุธีลาพร

DSC 1185

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธี "โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพร เพื่อรักษาอาการปวดเข่า ซึ่งสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 1186

DSC 1187

DSC 1195

DSC 1198

DSC 1199

DSC 1214

DSC 1217

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล