Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ศึกษาดูงานในด้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อปพร.)ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นทึ่มากยิ่งขึ้น 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 2550

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้ศึกษางานในด้านชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11.00 น. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ศึกษาดูงานในด้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อปพร.)ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นทึ่มากยิ่งขึ้น 
ณ อาคารป้องกันฯ

 MG 2570

 MG 2577

 MG 2578

 MG 2567

 MG 2605

 MG 2611

 MG 2614

 MG 2620

 MG 2632

 MG 2634

 MG 2635

 MG 2552

 MG 2553

 MG 2555

 MG 2556

 MG 2557

 MG 2558

 MG 2560

 MG 2561

 MG 2562

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 7158

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.45 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมร่วมบันทึกภาพ ในโอกาสที่ผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมรับฟังการอบรมด้านสุขาภิบาลผู้ประกอบการหอพัก ซึ่งพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการหอพัก

IMG 7175

IMG 7159

IMG 7161

IMG 7166

IMG 7168

IMG 7180

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์ /ภาพ

IMG 7090

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 3 โดยมีนางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2
สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดอบรมในเรื่องการจัดทำแผนชุมชน โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้เรื่องการติดตามข้อมูลนโยบายของรัฐบาล การปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลนำมาพัฒนาชุมชน โดย กองสวัสดิการสังคม

สำหรับการอบรมฯจัดขึ้น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

IMG 7100

IMG 7091

IMG 7107

IMG 7111

IMG 7113

IMG 7116

IMG 7118

IMG 7119

IMG 7121

IMG 7124

IMG 7126

IMG 7127

IMG 7129

IMG 7130

IMG 7131

IMG 7140

IMG 7142

IMG 7147

IMG 7149

IMG 7151

IMG 7152

IMG 7155

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์/ภาพ

1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามบ้านในพื้นที่ศูนย์ฯบริการสาธารณสุข 2 (วัดหนองบัว) โดยได้มอบผ้าห่ม และแผ่นชาร์ทการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และญาติที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ จำนวน 3 ราย

2

3

4

5

6


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย