Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี , พ.ต.อ. สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,รอ.สุวิจักษณ์ เพ็ขรภา ผบ.ร้อย สห. มทบ 22, นายเชษฐา ไชยสัตย์ กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไรวรรณ ภูมิชัยสุวรรณ ตัวแทนจากเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย กช. อสม. ประชาชน ในเขตพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ และหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้ภาคีเครือข่ายได้รับฟัง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ทั้งที่เป็นปัญหาที่ประชาชนมีความห่วงใยและต้องการให้เทศบาลหาแนวทางการแก้ไข และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ จากการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ ดังนี้ ประชาชนเห็นควรให้มีการรักษาความสะอาดและจัดการด้านขยะในพื้นที่ชุมชน ปรับปรุงพื้นถนน ทางเข้า-ลง หาดวัดใต้ให้มีความสะดวก ปลอดภัย หามาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนตลอด 24 ชม. หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ส่วนการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ ต้องการให้เทศบาลฯ หาวิธีป้องกันตลิ่งพังในช่วงน้ำหลาก มีศูนย์โอท็อปชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและปลอดภัยอย่างยั่งยืน มีการทำช่องทางเผยแพร่ สื่อสาร เช่นเว็บไซต์ Facepageประชาสัมพันธ์เกาะหาดวัดใต้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การพัฒนาอยากให้อยู่บนพื้นฐานการศึกษา วิเคราะห์ และร่วมมือกับประชาชน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05

S 36372485

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยม พบปะ กับผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดในเขตการดูแลของงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครอุบลฯ พร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยให้คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

S 36372488

S 36372489

S 36372491

S 36372492

S 36372493

S 36372495

S 36372497

S 36372501

S 36372503

S 36372509

S 36372511

S 36372517

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ท่านได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนอุปลีสาน 6และชุมชนใกล้เคียง และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ชุมชมผู้สูงอายุ อุปลีสาน 6

2

3

4

5

6

Cr. นพ
ภาพ /ข่าว #Pr1ภัททิยาภรณ์

DSC 2150

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทน อสม.ออกเยี่ยมถามไถ่ แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และมารดาหลังคลอดบุตรในพื้นที่รับผิดชอบ

DSC 2159

DSC 2162

DSC 2172

DSC 2177

DSC 2179

Pr.04 ขนิษฐวดั

เตชิต /ภาพ

DSC 1765

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือน ก.พ. 2561 โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้มีพิธีรายงานตัวและมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ผู่โอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 20 ราย

DSC 1775

DSC 1778

DSC 1780

DSC 1833

DSC 1837

DSC 1838

DSC 1841

DSC 1844

DSC 1848

DSC 1850

DSC 1854

DSC 1859

DSC 1860

DSC 1864

DSC 1865

DSC 1869

DSC 1873

DSC 1896

DSC 1903

DSC 1906

DSC 1907

DSC 1910

DSC 1911

DSC 1924

Pr.04 ขนิษฐวดี 
สุวิทย์ /ภาพ