Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 1015

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ ตันติศิรินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560 (ขยายเวลา) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญ คือ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 2 “ขั้นแปรญัตติ” วาระที่ 3 “ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่” ซึ่งสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ "เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ในวงเงิน 651,160,300 บาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลังจากการเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีจะส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา ภายใน 7 วัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติฯ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ จะส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

 MG 1016

 MG 1017

 MG 1018

 MG 1019

 MG 1020

 MG 1021

 MG 1022

 MG 1023

 MG 1024

 MG 1025

 MG 1026

 MG 1036

 MG 1037

 MG 1039

 MG 1040

 MG 1042

 MG 1050

 MG 1057

 MG 1061

 MG 1065

 MG 1075

 MG 1076

 MG 1081

 MG 1084

 MG 1088

 MG 1089

 MG 1091

 MG 1093

 MG 1097

 MG 1099

 MG 1102

Cr.ภาพ/สุวิทย์, ชาญชัย ,ชินวัตร

ข่าว/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 23 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว วัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งจะรำทุกวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน โดยมีพี่น้องประชาชนในแต่ละคุ้มวัดต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจกันรำถวายเพื่อสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดพระธาตุหนองบัว

2

3

4

#pr.06
Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ข้อมูล,ภาพ/คุณนพ

1

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุม Otop Center  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการในการนี้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานgทศบาลร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เกษียณอายุในปี 2560 จำนวน 16 ท่านดังนี้
1. นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล
2. นายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล
3. นางสุภาวดี บุบผา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
4. นางสมรัก สังข์สี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5. นายธีรเดช เดชะคำภู เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
6. นายอนันต์ บัวระภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
7. นายเรืองศักดิ์ ตรีราช. รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว
8. นางสุชาดา บุญสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวปลั่งศรี ชลัมพุช ครูเชี่ยวชาญ
10. นางพวงผกา ก้านทอง ครูชำนาญการพิเศษ
11. นางยุวดี ทองชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
12. นายไสว ชนะ ลูกจ้างประจำ
13.นายสมพงษ์ ฉายาวรรณ ลูกจ้างประจำ
14. นายแสวง แสงสว่าง ลูกจ้างประจำ
15. นายอุทัย ลาภศาล ลูกจ้างประจำ
16. นายวิชัย ตามสีวัน ลูกจ้างประจำ
พนักงานเทศบาลสามัญลาออกจากราชการ 1 ท่านคือ นางสุดารัตน์แก้วกลึงกลม นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขในเส้นทาง 61 และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ ด้วยรักและผูกพัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 

Pr.06

Cr.ข่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์

 MG 0855

วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจครงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล 
และตัวแทนจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ,โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ,องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี , เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี , ตำรวจท่องเที่ยว อุบลราชธานี ,ธนาคารออมสินอุบลราชธานี ,บริษัทกิจตรงยามาฮ่า ,ชมรมจักรยาน ทบ.BOY ,นักปั่นจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี ,ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย 
ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) Start /Finish ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยเริ่มปล่อยขบวนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 13 กิโลเมตรสตาร์ทจากสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง-ออกประตูฟังศาลเลี้ยวซ้ายถนนพโลรังฤทธิ์ -ถึงแยกอุบลพลาซ่า -เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายสี่แยกวนารมย์ตรงไปตามถนนเลี่ยงเมือง - เลี้ยวซ้ายสี่แยกดงอู่ผึ้งตรงไปตามถนนแจ้งสนิท -วนขวาหอนาฬิกา ผ่านโรงเรียนนารีนุกูล - เลี้ยวซ้ายสี่แยกเรือนจำ ตรงไปตามถนนพโลชัย- เลี้ยวซ้ายแยกอุบลพลาซ่า -เข้าประตูทุ่งศรีเมือง ฝั่งศาลแขวง สิ้นสุดสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จากนั้น ภาคีเครือข่ายร่วมบันทึกภาพจุดบันทึกภาพกิจกรรม Car Free Day 2017 และ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  MG 0856

 MG 0857

 MG 0858

 MG 0859

 MG 0860

 MG 0862

 MG 0873

 MG 0880

 MG 0887

 MG 0897

 MG 0902

 MG 0907

 MG 0909

 MG 0934

 MG 0943

 MG 0952

 MG 0953

 MG 0954

 MG 0955

 MG 0956

 MG 0957

#Pr06 
Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย ,วิภารัตน์

IMG 3016

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

IMG 3017

IMG 3019

IMG 3020

IMG 3022

IMG 3030

IMG 3033

IMG 3037

IMG 3039

IMG 3049

IMG 3050

IMG 3053

IMG 3054

IMG 3058

IMG 3059

IMG 3062

IMG 3067

Pr.06 
Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน