Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล อสม. กช. เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน และวิทยากรบรรยาย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ภารกิจในการขับเคลื่อน ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ ข่าว #pr01ภัททิยาภรณ์ 

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านนาควาย ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป เพื่อให้ประชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดภัยจากโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค หรือแพร่ระบาดมาสู่คนได้ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/นพ ,ชาญชัย ,เตชิต

1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 16 ชุมชน 5 หมู่บ้าน 592 หลัง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 16 ชุมชน 543 หลัง และเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 5 หมู่บ้าน 48 หลัง ที่ได้รับผลกระทบเสียหายต่อนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ตามจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอนุมัติเงินทดรองราชการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีแล้วนั้น

2

3

4

5

6

7

8

9

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณวัดบ้านนาควาย 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณวัดบูรพา ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-246060-3 ต่อ 180

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณวราภรณ์

1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล คณะอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ณ บริเวณชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณทราย