Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านพลตรีธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บังคับบัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชกองพลทหารราบที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ ข่าว /พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)ร่วมกับพี่น้องชาวอสม. ออกรณรงค์ทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่ทองแดงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่ และเป็นแบบอย่างในเรื่องของความสะอาดในชุมชน และหน่วยงานด้วย

2

3

4

5

6

7

8

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับโล่รางวัล "STOP DRINK AWARD 2017" สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 2560 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลจัดงาน "ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ปลอดภัยปลอดเหล้า ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างรูปธรรมพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย (zoning) ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม llโรงแรม Amari airport

1

2

3

5

Cr.หนิง@รัชนี ,สุธีลาพร

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค และความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้า และควรหลีกเลี่ยงบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะกรรมการสมาคมเพื่อนผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ผ่านชุมชนสำนักงานขนส่งอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดอนเจ้าปู่ทองแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

 MG 0001

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ประจำปี 2560 โดยมี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจ กฎจราจร วินัยจราจร มารยาทขับขี่ยานพาหนะ การป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้ารับการอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 300 คน

 MG 0002

 MG 0003

 MG 0003

 MG 0004

 MG 0005

 MG 0006

 MG 0007

 MG 0008

 MG 0009

 MG 0010

 MG 0011

 MG 0012

 MG 0016

 MG 0017

 MG 0018

 MG 0019

 MG 9994

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ