Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

   วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน อสม.แห่งชาติ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรม วันอสม. ขึ้น โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และอสม.ทั้ง 4 เขต ร่วมงาน วันอสม. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เริ่มจากขบวนเดินพาเหรด อสม. การแสดงจากอสม.แต่ละเขต และร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อสม.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ/ชาญชัย ,นพครับ      ข่าว/ขนิษฐวดี

DSC 3994

   วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะจากเมือง Fredericton จังหวัด New Brunswick ราชอาณาจักรแคนาดา ในฐานะเป็นเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program ) กับเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์เทศบาลแห่งประเทศแคนาดา (The Federation of Canadian Municpalities : FCM) ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการมาเยือนในฐานะมิตรเก่าที่เคยร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมืองร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - 2547

 DSC 3995

DSC 4009

DSC 4012

DSC 4019

DSC 4023

DSC 4027

DSC 4030

DSC 4041

DSC 4071

DSC 4077

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจ.อุบลราชธานี (หลังเก่า)

2

3

4

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์ ซื่อสัตย์ กองวิชาการและแผนงาน

1

  วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย ชมรมนักปั่นจักรยานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "นครอุบล ฯ ปั่นม่วน ม่วน ชวนชมค่ายทหาร ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง" โดยเริ่มปล่อยขบวนจักรยานจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ไปยังค่ายสรรพสิทธิสงค์ ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร่วมกันออกกำลังกาย สร้างสุขภาพแข็งแรงและเกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ชมรมนักปั่นอุบลราชธานี พร้อมปั่นเยี่ยมชมหน่วยกองกำลังในค่ายสรรพสิทธิสงค์ อำเภอวารินชำราบ อีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

26 

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์ ซื่อสัตย์ และสุธีลาพร ริพล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 3959

   วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีต้อนรับพัดยศพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูวิลาสกิจจาทร (บัวสอน โอกาโส มะลิ น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.ม.) โดย มีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

DSC 3960

DSC 3961

DSC 3962

DSC 3964

DSC 3965

DSC 3968

DSC 3972

DSC 3977

DSC 3978

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน