Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 1014

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิทยากร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4

 MG 1018

 MG 1019

 MG 1021

 MG 1025

 MG 1029

 MG 1055

 MG 1061

 MG 1063

 MG 1067

 MG 1068

 MG 1069

 MG 1070

 MG 1072

 MG 1075

 MG 1077

 MG 1079

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 7937

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเข้ารับการประเมิน จากดร.วศิน โกมุท คณะกรรมการประเมินผลโครงการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560 (ธรรมาภิบาล) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

DSC 7938

DSC 7939

DSC 7941

DSC 7942

DSC 7943

DSC 7945

DSC 7948

DSC 7950

DSC 7951

DSC 7954

DSC 7956

DSC 7957

DSC 7959

DSC 7961

DSC 7963

DSC 7965

DSC 7967

DSC 7969

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 7883

วันที่ 8 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น. นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลแต่ละสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 DSC 7888

DSC 7891

DSC 7895

DSC 7898

DSC 7899

DSC 7901

DSC 7905

DSC 7906

DSC 7908

DSC 7909

DSC 7910

DSC 7913

DSC 7916

DSC 7917

DSC 7918

DSC 7920

DSC 7922

DSC 7927

DSC 7929

DSC 7932

DSC 7933

DSC 7936

Pr. 06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/สุวิทย์

 MG 0934

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดของเทศบาลนครอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ในการนี้ มีนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 0935

 MG 0940

 MG 0942

 MG 0943

 MG 0944

 MG 0945

 MG 0946

 MG 0947

 MG 0947

 MG 0951

 MG 0953

 MG 0955

 MG 0958

 MG 0961

 MG 0964

 MG 0968

 MG 0971

 MG 0974

 MG 0975

 MG 0981

 MG 0987

 MG 0994

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

 MG 0780

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดข้าวปุ้น ณ วัดสารพัดนึก

 MG 0786

 MG 0789

 MG 0790

 MG 0792

 MG 0793

 MG 0805

 MG 0815

 MG 0833

 MG 0835

 MG 0842

 MG 0848

 MG 0856

 MG 0861

 MG 0865

 MG 0869

 MG 0887

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน