Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุม Otop Center  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการในการนี้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานgทศบาลร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เกษียณอายุในปี 2560 จำนวน 16 ท่านดังนี้
1. นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล
2. นายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล
3. นางสุภาวดี บุบผา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
4. นางสมรัก สังข์สี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5. นายธีรเดช เดชะคำภู เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
6. นายอนันต์ บัวระภา ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
7. นายเรืองศักดิ์ ตรีราช. รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว
8. นางสุชาดา บุญสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวปลั่งศรี ชลัมพุช ครูเชี่ยวชาญ
10. นางพวงผกา ก้านทอง ครูชำนาญการพิเศษ
11. นางยุวดี ทองชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
12. นายไสว ชนะ ลูกจ้างประจำ
13.นายสมพงษ์ ฉายาวรรณ ลูกจ้างประจำ
14. นายแสวง แสงสว่าง ลูกจ้างประจำ
15. นายอุทัย ลาภศาล ลูกจ้างประจำ
16. นายวิชัย ตามสีวัน ลูกจ้างประจำ
พนักงานเทศบาลสามัญลาออกจากราชการ 1 ท่านคือ นางสุดารัตน์แก้วกลึงกลม นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขในเส้นทาง 61 และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ ด้วยรักและผูกพัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 

Pr.06

Cr.ข่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์

IMG 3016

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

IMG 3017

IMG 3019

IMG 3020

IMG 3022

IMG 3030

IMG 3033

IMG 3037

IMG 3039

IMG 3049

IMG 3050

IMG 3053

IMG 3054

IMG 3058

IMG 3059

IMG 3062

IMG 3067

Pr.06 
Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 4869 

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่3/2560 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ในรอบเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

 DSC 4870

DSC 4876

DSC 4879

DSC 4880

DSC 4883

DSC 4884

DSC 4886

DSC 4894

DSC 4901

DSC 4907

DSC 4920

DSC 4930

DSC 4933

DSC 4938

Pr.06

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ สุวิทย์

1

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา นำกีฬาพัฒนาคุณค่าเยาวชนห่างไกลบุหรี่
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 2835

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย ส่งเสริมทักษะการคิด การสืบค้นและแสวงหาความรู้ ฝึกให้เด็กช่างสังเกต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นวิทยากรตามฐานกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายคืิอนักเรียนชั้นระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1- 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 2836

IMG 2839

IMG 2841

IMG 2854

IMG 2857

IMG 2860

IMG 2872

IMG 2876

IMG 2878

IMG 2881

IMG 2888

IMG 2890

IMG 2894

IMG 2898

IMG 2901

IMG 2905

IMG 2906

IMG 2911

IMG 2927

IMG 2930

IMG 2939

IMG 2958

IMG 2965

IMG 2969

IMG 2972

IMG 2973

IMG 2974

IMG 2991

IMG 2999

IMG 3006

IMG 3010

IMG 3011

Pr.04
ขนิษฐวดี ข่าว /ภาพ