Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2560 พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชธานี สพฐ.เขต 1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดยหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลร่วมเสวนาพูดคุยและรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

2

3

4

5

ข่าว/ภาพ ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 2 (หนองบัว) , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และอสม. ออกเยี่ยมยามถามข่าว ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งแนะนำวิธีกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 พร้อมรับมอบโล่ห์รางวัลโครงการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ระดับชมเชย ณ โรงแรมเซนทารา เซ็ลทรัลลาดพร้าว ซึ่งมีจำนวน 5 เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประกวด จากทั้งหมด 42 แห่ง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2

3

4

5

6

ข่าว / พลอยฐิชาภรณ์

ช้อมูล ,ภาพ / คุณพัชรีภรณ์

 MG 0317

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิส รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขนุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 890 ชุด ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับบริจาคจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้น ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ

 MG 0318

 MG 0325

 MG 0331

 MG 0333

 MG 0335

 MG 0343

 MG 0345

 MG 0358

 MG 0360

 MG 0363

 MG 0366

 MG 0368

 MG 0369

 MG 0374

 MG 0379

 MG 0380

 MG 0381

 MG 0383

 MG 0394

 MG 0397

 MG 0399

 MG 0403

 MG 0407

 MG 0410

 MG 0414

 MG 0419

 MG 0419

 MG 0421

 MG 0423

 MG 0424

 MG 0429

 MG 0432

 MG 0444

 MG 0449

 MG 0453

 MG 0460

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

ข่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/ชาญชัย