Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5590

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยธรรมวิถี 10

IMG 5591

IMG 5592

IMG 5593

IMG 5598

IMG 5599

IMG 5600

IMG 5601

IMG 5602

IMG 5618

IMG 5619

IMG 5623

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 7000

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองบนเกาะกลางถนนชยางกูร เพื่อปลูกประดับสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามตามแนวถนน รับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีเข้าพรรษาต่อไป

  MG 7001

  MG 7002

 MG 7003

 MG 7004

 MG 7005

 MG 7006

 MG 7981

 MG 7986

 MG 7995

 MG 7996

 MG 8007

 MG 8012

 MG 8014

 MG 8020

 MG 8024

 MG 8026

 MG 8031

 MG 8035

 MG 8039

 MG 8041

 MG 8044

 MG 8047

 MG 8049

 MG 8052

 MG 8056

 MG 8058

 MG 8059

 MG 8065

 MG 8069

 MG 8074

 MG 8075

 MG 8081

 MG 8082

 MG 8084

 MG 8087

 MG 8097

 MG 8111

 MG 8116

 MG 8119

8825

8826

IMG 5519

IMG 5521

IMG 5523

IMG 5526

IMG 5541

IMG 5542

IMG 5558

IMG 5571

S 19185676

ข่าว : เอกลักษณ์

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 7801

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

สำหรับปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝน

 MG 7802

 MG 7804

 MG 7807

 MG 7809

 MG 7811

 MG 7812

 MG 7814

 MG 7815

 MG 7816

 MG 7817

 MG 7818

 MG 7819

 MG 7836

 MG 7837

 MG 7839

 MG 7840

 MG 7841

 MG 7845

 MG 7848

 MG 7853

 MG 7856

 MG 7858

 MG 7860

 MG 7864

 MG 7865

 MG 7867

 MG 7868

 MG 7869

ภาพ พี่ทราย /ชาญชัย

 MG 7872

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ผู้แทนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อสม.และตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจพูดคุยถามไถ่ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย

 MG 7873

 MG 7875

 MG 7878

 MG 7879

 MG 7885

 MG 7893

 MG 7898

 MG 7900

 MG 7906

 MG 7911

 MG 7914

 MG 7932

 MG 7934

 MG 7941

 MG 7942

 MG 7945

 MG 7947

 MG 7963

 MG 7971

 MG 7974

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

 MG 7564

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองสุข มันตาทร เจ้าของงานเขียน และบรรยายมากมายเช่นหนังสือ"ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมรับฟังการอบรมฯ ดังกล่าว

 MG 7540

 MG 7544

 MG 7547

 MG 7548

 MG 7553

 MG 7554

 MG 7559

 MG 7577

 MG 7580

 MG 7585

 MG 7592

 MG 7597

 MG 7602

 MG 7617

 MG 7628

 MG 7629

 MG 7632

 MG 7639

 MG 7642

 MG 7643

 MG 7657

 MG 7675

 MG 7679

 MG 7687

 MG 7690

 MG 7691

 MG 7703

 MG 7733

 MG 7746


ขนิษฐวดี/ข่าว
ชาญชัย/ภาพ