Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

2

ภาพโดย นพ

7

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาชั้นเทพและทำบุญอายุวัฒนมวคล พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.๙,Ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทนาลัย วิทยาลัยเขตอุบลราชธานี ณ วัดมณีวนาราม

1

2

3

4

6

7

8

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : เอกลักษณ์, นพครับ

DSC 6612

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 6613

DSC 6614

DSC 6617

DSC 6619

DSC 6620

DSC 6624

DSC 6625

DSC 6627

DSC 6628

DSC 6630

DSC 6632

DSC 6634

DSC 6635

DSC 6636

DSC 6637

DSC 6638

DSC 6640

DSC 6641

DSC 6643

DSC 6644

DSC 6646

DSC 6649

DSC 6654

DSC 6657

DSC 6658

DSC 6660

DSC 6661

DSC 6662

DSC 6663

DSC 6664

DSC 6665

DSC 6666

DSC 6667

DSC 6668

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่บริเวณศาลหลักเมือง และถนนชยางกูร เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี2560

2

3

4

6

ภาพโดย LookNam

7

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะจาก อสม.และมอบเงินค่าป่วยการแก่อสม.ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

ขนิษฐวดี/ข่าว

ชาญชัย/ภาพ