Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กำกับและสั่งการเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักอาศัยในซอยชยางกูร 2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไว้ได้ หลังจากเพลิงสงบแล้วได้ให้กำลังใจแก่ผู้เสียหาย เบื้องต้นได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่กองฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน

2

3

4

5

6

7

ภาพโดย หัวหน้าสมเดช

1

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค ในประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน(5 คนขึ้นไป) หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ดำเนินงาน

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร กองวิชาการและแผนงาน

1

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงสำรวจจุดทรุด แตกร้าวและปัญหาท่อระบายน้ำบริเวณถนนสมเด็จ เพื่อนำไปวางแผนการปรับปรุงก่อนที่จะมีการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

2

3

4

5

6

ภาพ : ทราย , LookNam

 

S 194748430

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี และนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและร่วมทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการขุดลอกท่อระบายน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาท่วมขังซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป

 S 194748433

S 194748434

S 194748436

S 194748437

S 194748438

S 194748439

S 194748441

S 194748442

S 194748444

S 194748445

S 194748446

S 194748447

S 194748449

S 194748450 

 S 194748451

 S 194748454

S 194748455

S 194748456

S 194748458

S 194748459

S 194748460

S 194748462

S 194748464

S 194748465

S 194748467

ข่าว : เอกลักษณ์ และสุธีลาพร

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดการอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร ให้กับคณะครู บุคคลากรทางศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับจุดเน้นการจัดการศึกษาในศรรวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์4.0 และเพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษารู้และเข้าใจจุดเน้นและทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ มูลคำ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้

2

3

4

5

วริยา พุฒพิมพ์ /ภาพ
ขนิษฐวดี /ข่าว