Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบให้นายวิทว้ส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล และนายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

2

3

4

5

6

Fonliie/ภาพ
ขนิษฐวดี /ข่าว

 1

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

 2

3

4

5

 

6

7

8

ภาพโดย FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ

1

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.อุบลราชธานี ” ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

3

4

ข่าว : สุธีลาพร
ภาพ : ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยสรรพสิทธิ์ 14.1 และซอยแจ้งสนิท 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชินวัตร /ภาพ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบป้ายชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประชาชน เขต 2 ที่เข้าร่วมการอบรมฯ รุ่นที่ 2สำหรับการอบรมชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด จัดอบรมให้แก่อสม.กรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที 25 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เยาวชนประชาชนไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี รตท.พิสิษฐ์ู เหล่าสิงห์ และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุบลราชธานี บรรยายเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด 9 ขั้น 6 ระยะ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

ขนิษฐวดี /ข่าว  ชาญชัย /ภาพ

ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี