Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

  วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ร่วมเป็นเกียรติงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 ณ หน้าอาคารศาล จ.อุบลราชธานี

2

3

4

ภาพโดย ชินวัตร,เพชร

IMG 1

วันที่ 21 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวันศาลยุติธรรม 

ประวัติความเป็นมา

   ศาลยุติธรรมมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความให้แก่ราษฎรโดยยึดหลัก "คัมภีรพระธรรมศาสตร"ของอินเดียต่อมาเมื่อพระองค์มีราชกิจมากขึ้นไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีความด้วยพระองค์เองได้จึงทรงมอบพระราชอำนาจนี้ให้แก่พราหมณ์ปุโรหิตผู้มีความรู้ช่วยวินิจฉัยคดีต่างๆ แทนพระองค์

   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดฯให้มีการตรวจชำระกฎหมายที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยนำมาปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง"

   ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่มากมายหลายศาลกระจายกันอยู่ตามกระทรวงกรมต่าง ๆและมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการติดต่อกับชาวต่างชาติลัทธิชาวตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาทำให้ระบบการศาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นอาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกได้ จึงมีการปฏิรูประบบการศาลไทยขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรมโดยได้รวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆให้มารวมไว้ในที่แห่งเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อนและในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งตรงกับวันที่21 เมษายน 2425

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางขบวนพยุหยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรงโปรดฯให้จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน ซึ่งเรียกว่า"หิรัญบัตร" มีความกว้าง 9.5 ซ.ม. ยาว 37.2 ซ.ม. จำนวน 4 แผ่น ฝังอยู่ใต้อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรมบนแผ่นเงินจารึกด้วยอักษรไทยที่สวยงามและทรงคุณค่ามาก แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่ามีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญจึงทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชากรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูประบบการศาลยุติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประะเทศาลจึงเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบรอบ 220 ปี ซึ่งตรงกับศาลยุติธรรมครบรอบ120 ปี ในปี พ.ศ. 2545สำนักงานศาลยุติธรรมจึงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม จึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปีเป็น "วันศาลยุติธรรม"

Cr.ข้อมูลจาก www.coj.co.th
Pr.06

IMG 3850

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และตัวแทนผู้สูงอายุจาก 106 ชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและงานตุ้มโฮมพาแลง สนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุค ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

IMG 3853

IMG 3860

IMG 3871

IMG 3876

IMG 3885

IMG 3888

IMG 3899

IMG 3903

IMG 3908

IMG 3909

IMG 3911

IMG 3914

IMG 3915

 

IMG 3928

IMG 3928

IMG 3934

IMG 3938

IMG 3945

IMG 3949

IMG 3955

IMG 3960

IMG 3969

IMG 3970

IMG 3972

IMG 3974

IMG 3983

IMG 3984

IMG 3992

IMG 3995

IMG 3996

IMG 4004

IMG 4006

IMG 4008

IMG 4011

ภาพโดย Eddie ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 เมษายน 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 19 -21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และศูนย์โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพโดย ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา สำนักการศึกษา

IMG 3624

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.09 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์นครอุบลราชธานี พร้อมนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ-เอกชน ประชาชน ร่วมขบวนอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม พระแก้วคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังบริเวณชุมชนเมืองเก่า ให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนคุ้มวัด ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปประจำคุ้ม ขบวนรำ การแสดงวิถีชีวิตคนอีสาน รวม 13 ขบวน จากนั้น ประธานในพิธี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้อัญเชิญพระเเก้วบุษราคัม มาประดิษฐาน ณ แท่นสรงที่หอสรง วัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2560

 

IMG 3625

IMG 3629

IMG 3634

IMG 3644

IMG 3646

IMG 3647

IMG 3649

IMG 3653

IMG 3657

IMG 3659

IMG 3668

IMG 3670

IMG 3672

IMG 3677

IMG 3680

IMG 3685

IMG 3686

IMG 3694

IMG 3695

IMG 3696

IMG 3702

IMG 3704

IMG 3708

IMG 3709

IMG 3715

IMG 3716

IMG 3717

IMG 3724

IMG 3726

IMG 3728

IMG 3729

IMG 3732

IMG 3734

IMG 3740

IMG 3747

IMG 3749

IMG 3751

IMG 3752

IMG 3760

IMG 3761

IMG 3763

IMG 3765

IMG 3777

IMG 3781

IMG 3786

IMG 3791

IMG 3794

IMG 3803

IMG 3810

IMG 3811

IMG 3813

IMG 3817

IMG 3820

 

ข่าวโดย ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพโดย Eddie ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ