Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลฯ และอสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าว ในเรื่องความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาว

2

3

4

4

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพบปะ อสม.ก่อนการอบรมประจำเดือน (รุ่นที่ 6) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) เพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯแสดง “Eco-School”

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑุรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์ อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง...

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพลแพนและชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส แสดงศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะ อสม. ศูนย์ 3 (พโลชัย) (รุ่นที่ 5) เพื่อชี้แจงถึงแนวทางนโยบายในการดำเนินงาน ในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ