Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ – สนามกีฬากลาง บ้านเลขที่ 25/1 ชยางกูร 12.1

2

3

4

5

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช​2562​ โดยมี นายสฤษดิ์​ วิฑูรย์​ ผวจ.อุบลราชธานี​ เป็นประธานในพิธี​ ภายในงานมีนายกเหล่ากาชาด​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ ข้าราชการ​ ภาคเอกชน​ และจิตอาสา​ เข้าร่วมพิธี​ ณ​ ศูนย์จำหน่ายสินค้า​ OTOP​ อบจ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุ ของสำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย พรบ. หนังสือสั่งการ หรือมติครม.ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารพัสดุ ตลอดจนได้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท่าหน้าวัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติพิธีประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง น่านน้ำภายใน ปฃ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแม่น้ำมูล

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นำทีมสำนักการช่างลงพื้นที่อุบลสแควร์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำให้ระบายได้เร็วยิ่งขึ้นเเละเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้

2

3

Pr03: ข่าว ศุจินทรา
ภาพ:คุณน้ำ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ