Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.50 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
Cr ภาพ : คุณพงษ์ศิริ / สำนักการศึกษา
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครผู้ค้าถนนคนเดินรายใหม่โครงการที่15

วันที่ 22-24 มี.ค.2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุลบลฯ
เอกสารการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ
2. ใบสมัคร 1 ฉบับ
กำหนดการรับสมัคร(เฉพาะรายใหม่)
* โซนปูพื้น วันจับสลาก วันที่ 31 มี.ค.64
ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
เริ่มจับสลาก 10.30-12.00 น.
ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ
* โซนตั้งราว วันจับสลาก วันที่ 1 เม.ย.64
ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
เริ่มจับสลาก 10.30-12.00 น.
ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ
* โซนอาหาร วันจับสลาก วันที่ 2 เม.ย.64
ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
เริ่มจับสลาก
10.30-12.00 น.
ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045246061-3ต่อ139
 
2
 
3
 
Cr.สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลฯ
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
01
 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอบรม เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ทำหน้าที่คัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
โดยมีนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และนายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการในจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว...
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
ขนิษฐวดี/ข่าว
ชาญชัย/ภาพ
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยเช่นกัน
ร่วมเชียร์และโหวดให้ผู้เข้าประกวด "หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมือง" ให้ได้รับรางวัลจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกดหัวใจ ๑ หัว ใจ = ๑ คะแนน ได้ที่เพจ "หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมือง”
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 12
 
 13
 
 14
 
 15
 
 16
 
17
 
18 
 
Cr.คุณปิยะรัตน์
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมให้ความรู้ และให้ข้อแนะนำ พนักงานงานรักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ จากการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 และได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำความสะอาด ได้แก่ สบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง เอี้ยมพลาสติก หน้ากากอนามัย ฯ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
Cr.หน.รัชนี อุทธสิงห์
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories