Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "SUPER CAR อีสาณ ไทยเท่ พาเที่ยวริมโขง" ณ ถนนศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ทางลงหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนหาดวัดใต้ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และร่วมส่งผู้พิการทางสายตาไปพบแพทย์เพื่อขอจัดทำบัตรผู้พิการต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย / ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. มีการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญและมีผลสรุปการประชุม ดังนี้

1.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 "ขั้นแปรญัตติ" และวาระที่ 3 "ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่”

มติการประชุม...เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “ชุมชนวังทอง”

มติการประชุม...เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา ไปยังสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับการเลือกตั้งในสมัยต่อไป

3.ญัตติ “ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร”

มติการประชุม...เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

4.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

มติการประชุม...เห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

หมายเหตุ : รายละเอียดการประชุมจะได้รายงานอีกครั้งเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบสรุปเรียบร้อยแล้ว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ

2

3

4

5

6

7

8

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือกระจก(องค์การมหาชน)

1

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้ภัยร้ายใกล้ตัวกับโรคมะเร็ง” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งทั้งภายในและภายนอกร่างกาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.สมปอง พะมุลิลา เป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้

2

3

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...