Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมมอบหมายภารกิจและจัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน LPA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี
ศุจินทรา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) และอสม. ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ2 เพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น...

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิวิธวารีสายนทีบรมราชาภิเษก โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนิทรรศการวิวิธวารีสายนทีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นในบริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี...

2

3

4

5

Cr.DiamondK THANAWAT
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ทีมนักปั่นสายอีสาน ในกิจกรรมปั่น 4 ภาค ภายในงาน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมต้อนรับคณะนักปั่น

สำหรับเส้นทางสายอีสาน มีระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร และมีขบวนนักปั่นจากอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ภาคเหนือเริ่มปั่นจังหวัดเชียงราย ภาคใต้เริ่มปั่นจากจังหวัดปัตตานี ภาคตะวันออกเริ่มปั่นจากจังหวัดตราด ภาคอีสานเริ่มปั่นจากจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจุดสิ้นสุดทั้ง 4 สาย ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า มอบให้ รพ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

Pr.08 กิตติยา
ชินวัตร/วิภารัตน์/กิตติยา:ภาพ
กิตติยา:ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ มณีวนาราม(วัดป่าน้อย) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ดร.มนน์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมพิธีปลงผมผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 
และหัวหน้าส่วนราชการ-เอกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี

ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ