Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน ร่วมกัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้(ญาติ)ผู้ป่วย เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 20.50 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวปิด และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เทศบาลนครอุบลฯคัพ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามห้วยม่วง

2

3

4

5

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 เขต 1,2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจกับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป 
ร่วมกัน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง และในเวลา 07.00 น.ขอเชิญร่วม สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง) ,พระอุบาลีคุณูปมาจารย์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้จะมาถึงนี้

2

3

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ ทีมงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเป็นการจัดอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี 
เตชิต /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...