Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ซึ่งมาศึกษาดูด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

Cr.06 ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 งานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับคณะอสม.ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คำแนะนำ แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ป้องกันและตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลายชี่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1(เทศบาล) ณ วัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/คุณดาวเรือง , คุณฝน
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชน ร่วมเข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยวิทยากรจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี....

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกร ให้กับตัวแทนบุคลากรแต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่พิธีกรในงาน พิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะอสม.ในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ภาพ/ชาญชัย ,วิภารัตน์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ