Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ณ ห้องประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

2

ภาพและข่าว นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยในะหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ข่าวโดย สถานธนานุบาลฯ 1

DSC 4480

  วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และเป็นเกียรติในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

DSC 4484

DSC 4485

DSC 4486

DSC 4487

DSC 4490

DSC 4492

DSC 4494

DSC 4498

DSC 4499

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

   วันที่ 4 เมษายน 2560  ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วัด บ้าน โรงเรียน หรือตลาด  เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเราเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง แต่สิ่งสำคัญที่ทีมงานเราต้องการที่สุดคืออยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกทาง และก่อนทิ้งขยะควรคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง เพียงแค่นี้พวกเราก็มีกำลังในการทำงานแล้ว 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพ ปราการ ,บัวเรียน,พต

S 7249920

   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า บนทางเท้า เกาะกลางถนน และจัดระเบียบสายไฟ ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ ช่วงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ถึงหน้าโรงเรียนเบญจะมะมหาราช

S 7249921

S 7249922

S 7249923

S 7249924

S 7249935

S 7249936

S 7249937

S 7249938

S 7258116

S 7258131

S 7258132

S 7258133

S 7258134

S 7512108

S 7512123

S 7512140

S 25575838

S 25575840

S 25575841

S 25575842

ภาพโดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน , คุณณฐมณฑ์ สำนักการช่าง, คุณสุริยา ฝ่ายเทศกิจ