Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนชุมชนให้แนวทางการพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดี

2

3

4

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และคุณทราย

IMG 5045

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการภัยร้ายใกล้ตัวกับโรคมะเร็ง” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้ห่างจากการเกิดโรคมะเร็ง ณ วัดบูรพาราม

IMG 5046

IMG 5051

IMG 5052

IMG 5052

IMG 5053

IMG 5055

IMG 5057

IMG 5059

 

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล และ จิราภรณ์ บัวโรย(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

 MG 2077

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรม Line Dance และลีลาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 20 -23 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรม Line Dance และลีลาศ และเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถื่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์บุณยานุช ธันยามัย อาจารย์สอนลีลาศไลน์แดนซ์ จากจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 2078

 MG 2080

 MG 2084

 MG 2097

 MG 2101

 MG 2103

 MG 2106

 MG 2107

 MG 2112

 MG 2117

 MG 2119

 MG 2123

 MG 2133

 MG 2138

 MG 2143

 MG 2144

 MG 2146

 MG 2148

 MG 2150

 MG 2154

 MG 2157

 MG 2161

 MG 2163

 MG 2169

 MG 2170

 MG 2172

 MG 2175


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย

IMG 7038

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนางณภัทร์ สายธนู หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) พร้อมตัวแทนอสม. กรรมการชุมชน ประชาชน ออกเยี่ยมถามไถ่เรื่องราวสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 96 ปี , 80 ปี , 76 ปี , และอายุ 91 ปี ตามลำดับ

IMG 7039

IMG 7045

IMG 7057

IMG 7058

IMG 7060

IMG 7062

IMG 7068

IMG 7069

IMG 7075

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์ /ภาพ

IMG 6953

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 1 โดยมีนางสุจิตรา นามพิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดอบรมในเรื่องการจัดทำแผนชุมชน โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้เรื่องการติดตามข้อมูลนโยบายของรัฐบาล การปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลนำมาพัฒนาชุมชน โดย กองสวัสดิการสังคม 
สำหรับการอบรมฯจัดขึ้น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560

 IMG 6954

IMG 6971

IMG 6980

IMG 6985

IMG 6991

IMG 6993

IMG 6994

IMG 6995

IMG 6996

IMG 6997

IMG 6998

IMG 7002

IMG 7006

IMG 7011

IMG 7013

IMG 7016

IMG 7018

IMG 7020

IMG 7022

IMG 7036

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์ /ภาพ

Subcategories