Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นตัวแทนเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทการจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ณ กรุงเทพมหานคร

2

3

4

ภาพ : ผอ.วิสุทธิ์

DSC 8288

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ และคณะ มาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (LPA)
ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น
5 ด้านได้แก่ 1.ด้านบริหารจัดการ 2. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 8291

DSC 8292

DSC 8293

DSC 8294

DSC 8295

DSC 8299

DSC 8302

DSC 8305

DSC 8306

DSC 8307

DSC 8307

DSC 8308

DSC 8309

DSC 8311

DSC 8316

DSC 8321

DSC 8323

DSC 8324

DSC 8325

DSC 8328

DSC 8330

DSC 8331

DSC 8332

DSC 8333

DSC 8334

DSC 8346

DSC 8348

DSC 8351

DSC 8359

DSC 8360

DSC 8366

DSC 8372

DSC 8376

DSC 8385

DSC 8391

DSC 8392

DSC 8393

DSC 8395

DSC 8396

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชินวัตร /ภาพ

DSC 8230

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครอุบล ฯ และอสม. ลงพื้นที่ชุมชนเขตควบคุมดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 พโลชัย เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย โดยการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กำลังใจที่ดี

DSC 8232

DSC 8238

DSC 8240

DSC 8242

DSC 8245

DSC 8251

DSC 8256

DSC 8260

DSC 8261

DSC 8267

DSC 8268

DSC 8278

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ 
ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#pr05 สุธีลาพร

S 235380738

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วิถีพุทธด้วยการฟ้อนรำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีสุขภาพที่แข็งแรง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านนาควาย

S 235380739

S 235380741

S 235380742

S 235380749

S 235380770

S 235380771

ข่าว : เอกลักษณ์ 
ภาพ : สุธีลาพร
ฝ่้ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 6720

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการ "ตลาดนัดวิชาการ" ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนและคณะครูในการเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560

IMG 6721

IMG 6722

IMG 6723

IMG 6724

IMG 6730

IMG 6731

IMG 6733

IMG 6734

IMG 6736

IMG 6737

IMG 6739

IMG 6740

IMG 6744

IMG 6747

IMG 6757

ข่าว : สุธีลาพร

ภาพ : วิภารัตน์

Subcategories