Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

170613 0200

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและนักปั่นผู้รักสุขภาพ ร่วมปั่นจักรยาน ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) ณ บริเวณเส้นทางจักรยานทั้ง 3 แห่งคือ สวนสาธารณทุ่งศรีเมือง,สวนสาธารณห้วยม่วง,และสวนสาธารณหนองบัว

ในการนี้ทีมบันทึกภาพจัดทำสกุ๊ปส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จาก สสส.ได้ร่วมบันทึกภาพทำสกรุ๊ปประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยานต่อไป

 170613 0199

170613 0192

170613 0191

170613 0189

170613 0186

170613 0185

170613 0182

170613 0176

170613 0163

170613 0161

170613 0160

170613 0146

170613 0140

170613 0139

170613 0137

170613 0136

170613 0134

170613 0117

170613 0115

170613 0113

170613 0111

170613 0110

170613 0108

170613 0107

170613 0106

170613 0105

170613 0104

170613 0103

170613 0101

170613 0100

170613 0096

170613 0095

170613 0094

170613 0089

170613 0085

170613 0084

170613 0075

170613 0072

170613 0065

170613 0063

170613 0058

170613 0058

170613 0057

170613 0053

170613 0050

170613 0049

170613 0047

170613 0042

170613 0039

170613 0034

170613 0030

170613 0029

170613 0026

170613 0024

170613 0023

170613 0021

170613 0019

170613 0017

170613 0016

170613 0014

170613 0013

170613 0012

170613 0011

170613 0006

170613 0005

170613 0001

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr. พงศธร ,ชาญชัย ,เพชรและขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ

 MG 1014

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิทยากร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4

 MG 1018

 MG 1019

 MG 1021

 MG 1025

 MG 1029

 MG 1055

 MG 1061

 MG 1063

 MG 1067

 MG 1068

 MG 1069

 MG 1070

 MG 1072

 MG 1075

 MG 1077

 MG 1079

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 0934

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดของเทศบาลนครอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ในการนี้ มีนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 0935

 MG 0940

 MG 0942

 MG 0943

 MG 0944

 MG 0945

 MG 0946

 MG 0947

 MG 0947

 MG 0951

 MG 0953

 MG 0955

 MG 0958

 MG 0961

 MG 0964

 MG 0968

 MG 0971

 MG 0974

 MG 0975

 MG 0981

 MG 0987

 MG 0994

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

DSC 7937

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเข้ารับการประเมิน จากดร.วศิน โกมุท คณะกรรมการประเมินผลโครงการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560 (ธรรมาภิบาล) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

DSC 7938

DSC 7939

DSC 7941

DSC 7942

DSC 7943

DSC 7945

DSC 7948

DSC 7950

DSC 7951

DSC 7954

DSC 7956

DSC 7957

DSC 7959

DSC 7961

DSC 7963

DSC 7965

DSC 7967

DSC 7969

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 7883

วันที่ 8 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น. นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลแต่ละสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 DSC 7888

DSC 7891

DSC 7895

DSC 7898

DSC 7899

DSC 7901

DSC 7905

DSC 7906

DSC 7908

DSC 7909

DSC 7910

DSC 7913

DSC 7916

DSC 7917

DSC 7918

DSC 7920

DSC 7922

DSC 7927

DSC 7929

DSC 7932

DSC 7933

DSC 7936

Pr. 06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/สุวิทย์

Subcategories