Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุบลราชธานี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน

2

3

4

5

6

ภาพ/ข่าว : ภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
#pr01 ภัททิยาภรณ์

 MG 0226

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีร่วมพบปะพูดคุย กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฯ

สำหรับการอบรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือนางมารศรี มีแก้ว จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี / กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ / นางอรัญญา บัวงาม ประธานสาขาชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรพูดคุยแนะนำให้ความรู้ ในเรื่องการคัดกรองภาวะโภชนาการ ภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

สำหรับการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 0227

 MG 0228

 MG 0231

 MG 0234

 MG 0251

 MG 0254

 MG 0257

 MG 0260

 MG 0266

 MG 0269

 MG 0287

 MG 0290

 MG 0292

 MG 0296

 MG 0307

 MG 0309

 MG 0311

 MG 0314

 MG 0316

 MG 0318

 MG 0319

 MG 0326

 MG 0333

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย / ภาพ

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคสัตว์สู่คน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้นำไปป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนและดูแลรักษาสัตว์ในอาคารสถานที่ในชุมชนของตัวเอง

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการตัวเล็กขยันปั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลดมลพิษทางอากาศ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน คณะครูโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการปั่นจักรยาน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสรมให้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนปทุมวิทยากร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชินวัตร

1

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและคุณแม่หลังคลอดจำนวน 6 ราย ตามบ้านในพื้นที่ดูแลศูนย์ฯบริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชินวัตร คุณพี

Subcategories