Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 7512

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายแบบโยคะ ให้กับประชาชนและบุคลากรในองค์กรเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กล่าวพบปะผู้เข้ารฝับการอบรม พร้อมให้กำลังใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรครูโยคะ รับรองโดยสถาบัน Yoga Alliance โดยนางสุมาลี สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน คือรุ่นที่ 1 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2560

 DSC 7513

DSC 7517

DSC 7520

DSC 7525

DSC 7531

DSC 7532

DSC 7533

DSC 7534

DSC 7537

DSC 7539

DSC 7542

DSC 7547

DSC 7548

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr. ภาพ/ชินวัตร คุณทราย

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 จ.อุบลราชธานี" ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้หยุดการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

9

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร

DSC 7405

วันที่ 31 พฤษภาคม  เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ และนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าพร้อมทำความสะอาดถนน บริเวณถนนพนม เพื่อเป็นการจัดภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน และเพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้ใหญ่ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลได้

DSC 7406

DSC 7412

DSC 7414

DSC 7416

DSC 7417

DSC 7425

DSC 7426

DSC 7428

S 215425054

S 215425061

S 215425064

S 215425065

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล

DSC 7432

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกฯ และ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานการประชุม

DSC 7433

DSC 7435

S 215425075

S 215425076

S 215425077

S 215425078

S 215425083

S 215425084

S 215425086

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล

 MG 9141

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายแบบโยคะ ให้กับประชาชนและบุุคลากรในองค์กรเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรึและ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลกล่าวพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมฯ และวิทยากรครูโยคะ รับรองโดยสถาบัน Yoga Alliance โดยนางสุมาลี สมสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน คือรุ่นที่ 1 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2560

 MG 9142

 MG 9144

 MG 9156

 MG 9157

 MG 9160

 MG 9164

 MG 9188

 MG 9196

 MG 9200

 MG 9203

 MG 9204

 MG 9206

 MG 9207

 MG 9208

 MG 9210

 MG 9219

 MG 9233

 MG 9245

 MG 9252

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

Subcategories