Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น 

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฏา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่ อปพร.ทุกท่านที่มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดสุปัฎนารามวรวิหารไปจนถึงวงเวียนน้ำพุโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดยนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ จิตอาสาในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสม ในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ใกล้จะถีงนี้

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 มีนาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหาร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิด
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ภายในงานมีดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมรับฟังการประชุมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาทุกท่าน

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ