Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดระบบจราจร การตีเส้นจราจร จัดช่องจอดรถ ถนนราชบุตร บริเวณช่วง 4 แยกโต้รุ่งราชบุตรถึง สามแยกโรงเรียนอนุบาลอุบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/ชินวัตร
Pr. 07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนายเด็ด เทียรอุดม นักส่งเสริมท้องถิ่นชำนาญการ และคณะ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการประเมิน 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการ 2.ด้านบริหารงานบุคคล 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5 ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าวฯ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 21

 22

 23

 24

25 

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ขนิษฐวดี/ข่าว
ชินวัตร ,อิศร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณกุดปลาขาว (ตลาดแสนสบาย) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด #จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ชาญชัย/ภาพ
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง รุ่นที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภาคีเครือข่ายและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอบรมฯขึ้น ณ หัองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร,ชนุวิทก์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชื่นชมภาคภูมิใจแทน ผู้ปกครอง คณะครูและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและเทศบาลนครอุบลฯ #ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับที่ 8 ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

2

3

Cr.ผอ.ไพสิฐ ศรีสมุทร
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ