Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  เตรียมพร้อมให้ทุกการเดินทางหายห่วงจากโควิด 19
- ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ใส่หน้ากากเมื่อเป็นหวัดหรืออยู่ในที่เเออัด
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ
สังเกตอาการตัวเองและคนรอบข้าง

ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครอุบลราชธานี

Cr.ภาพจาก สสส.
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลฯ ขอติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างสวนสาธารณะบูรพานอก ขนาด 4 x 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เทศบาลได้เคยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไว้ช่วงด้านหน้าสวนสาธารณะบูรพานอก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเทศบาลฯ หวังว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในโครงข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลฯ ร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการ เช่น

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านดู่)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง
และโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำอื่นๆ อีกมากกว่า 60 โครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนการดำเนินงานปี 2562
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-2
แผนการดำเนินงานปี 2563
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-3
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
http://www.cityub.go.th/…/index.php/2016-12-14-08-29-54/2177

2

3

4

5

6

7

8

Cr.หัวหน้าพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและพนักงานแผนกอาหารสดและเบเกอรี่ในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จำนวน 87 ราย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารมสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
สุวิทย์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับดร.พีรียุฒม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการพลังงานไฟฟ้า และคณะ ในโอกาสเยี่ยมและนิเทศงานตามโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public - Private-People Partnerships : 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน และยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินการและบริหารจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

Pr.07 จันทนิภา
ข่าว/คุณจุฑารัตน์ สัตนันท์
ภาพ/อิศร

#ทีมฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองบัว เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในการนี้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 38 ชมรม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุม 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
วิภารัตน์,อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ