Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์ ณ ลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
ข่าว : Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีม​ฝ่าย​บริการ​และ​เผยแพร่​วิชาการ

01

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักการช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำการดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อให้ระบบไหลเวียนของน้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ตลาด 6

02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
Cr. หัวหน้าวรวิทย์
Pr. วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์การฝึกซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ ณ มณฑลทหารบกที่ 22 สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
ข่าว : Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีม​ฝ่าย​บริการ​และ​เผยแพร่​วิชาการ
1
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom เพื่อยกระดับและเพิ่มค่าคะแนน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
01
 
02
 
03
 
04
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 14
 
15
 
16
 
17
 
18 
19
 
20
 
21
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
Cr ภาพ : ชาญชัย
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดอุบลฯ, สำนักงานควบคุมผู้บริโภค(สคบ.), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)​,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)​ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค และเทศกิจ เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกพื้นที่ตรวจเฝ้าระวัง ชุดสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพและหมดอายุ ภายในร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบและตระหนักถึงสิทธิ, หน้าที่ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
ข่าว : Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีม​ฝ่าย​บริการ​และ​เผยแพร่​วิชาการ

Subcategories