Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันทึ่ 9 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานปีใหม่ 2562 เพื่อพบปะ สังสรรค์และร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ

2

3

4

5

6

7

9

10

11

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลฯ และตัวแทนภาครัฐ เอกชน ชุมชน สื่อมวลชน ่วมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อจัดให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีข้อมูลตรงกับความปัญหาความต้องการของประชาชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกันต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.04 ขนิษฐวดี 

สุวิทย์,ชาญชัย,ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพบปะ พูดคุย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน

2

3

3

5

6

7

8

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันทึ่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม และพบปะ พูดคุย กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชาญชัย ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนางสาววารี เสนาะวาที นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในโอกาสเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าคาราวะและรับฟังโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเช้าวันนี้ (9 มกราคม 2562) ณ ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

2

3

4

5

6

7

Cr.ผอ.ไพสิฐ ศรีสมุทร
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ