Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน UBON Car Free Day 2018 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ตัวแทนชมรมนักปั่นจักรยาน ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี
ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ข่าว /ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ: ชาญชัย สวัสดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริหารพัสดุและควบคุมพัสดุ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยในผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML อยู่วงศ์ธรรม

2

3

4

5

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. ของวันนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการสุขภาพชุมชนดี ด้วยวิถีโยคะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ณ อาคารอเนกประสงค์ SML ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...