Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลและดูแลผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้แทนศาสนา โดยท่านพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผู้แทนชุมชน ร่วมต้อนรับผู้แทนประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำโดย ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบแรก โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250 แห่งทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรก ซึ่งในรอบต่อไปจะเป็นการลงพื้นที่ของนักวิจัยภาคสนาม เพื่อประเมินองค์กรดังกล่าวเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีจากสำนักนายกเทศมนตรีต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

04

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 17

18 

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35 

Cr.ภาพ/พลอยฐิชาภรณ์ ,ขนิษฐวดี ,สิริยากร
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ภายในงานมีนาย อัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ที่ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการทางการศึกษา และเยี่ยมชมให้กำลังคณะครู นักเรียนที่ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอเกียรติยศ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเก่า) และบริเวณพื้นที่ศาลากลางเดิม ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมหัวหน้าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) และอสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

2

3

4

6

7

8

Cr.ภาพ : สุธีลาพร และ สยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ