Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 8733

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรมโครงการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญ 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ใช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 10 ซอยชยางกูร 11

IMG 8734

IMG 8736

IMG 8739

IMG 8742

IMG 8750

IMG 8759

IMG 8762

IMG 8765

IMG 8776

IMG 8784

IMG 8786

IMG 8789

IMG 8790

IMG 8793

IMG 8798

IMG 8803

IMG 8806

IMG 8810

IMG 8817

IMG 8826

IMG 8830

IMG 8833

IMG 8838

IMG 8844

IMG 8849

IMG 8851

IMG 8852

IMG 8855

IMG 8859

IMG 8865

IMG 8871

IMG 8874

IMG 8876

Pr.06
Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 120094732

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการอบรม “โครงการผู้สูงอายุร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน” ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพของช่องปาก และกนะตุ้นให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมีสภาวะช่องปากที่ดีอีกด้วย

S 120094733

S 120094735

S 120094736

S 120094737

S 120094738

S 120094739

S 120094743

S 120094746

S 120094748

S 120094754

S 120094756

S 120094758

S 120094762

S 120094764

S 120094765

S 120094767

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ SEX กับวัยรุ่น หยุดท้องไม่พร้อม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รุ่นที่ 2) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการ ป้องกัน แก้ไข ทักษะะการปฏิเสธ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม/เอชไอวี/เอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ/การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 7 พร้อมด้วย นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกฯ และ นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาฯ(พิเศษ) ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

2Cr.ภาพ :

3

4

5

6

7

8

9

10

ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอขอบคุณธารน้ำใจ จากทุกท่านที่ช่วยกันมอบบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และกำลังใจให้แก่ พี่น้อง สปป.ลาว ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งสรุปยอดรวมบริจาคทั้งหมด ณ บริเวณกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี งานประเพณีเข้าพรรษา ปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 -31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 272686.25 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) พร้อมสิ่งของ ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อไปยังพี่น้อง สปป.ลาว ต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#pr 01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...