Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบและการพัฒนาตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) และอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ฝ่ายทะเบียนราษฎร เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังอุบลราชธานี เรือนจำจังหวัดอุบลฯ ได้เข้าไปให้บริการถ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 จำนวน 150 กว่าราย ซึ่งทางเรือนจำจัดทำโครงการดังกล่าวทุกปี เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัย

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.จ้อมูล,ภาพ/คุณกรรณิกา

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.หลังจากที่เทศบาลนครอุบลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้มีการขุดลอกคลองรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งส่งผลให้มีเศษดิน เศษโคลน ตกหล่นบริเวณถนนรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (บริเวณถนนพรหมราช ถนนราชบุตร ) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด จึงเร่งทำความสะอาด ล้างถนน เก็บกวาดเศษดิน เศษโคลนเพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณสน

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบล (สคร) ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่สุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย โดยชุดซอฟท์แวร์ทันระบาด เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมก่อนการระบาดของโรคติดต่อ โดยกำหนดลงพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯในระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.ดังนี้ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนพาณิชย์ ได้แก่ชุมชนวัดหลวง 1,2 วันที่ 19 ธ.ค.2560 ลงพื้นที่ชุมชนพักอาศัย ได้แก่ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(ดอนเจ้าปู่) วันที่ 20 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนแออัด ได้แก่ชุมชนเยาเรศ 1 และศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน scale ขนาดเล็ก เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ-ขาย เครดิตได้ ณ โรงแรมทอแสง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...