Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ภัทรพล นาจาน ดร.ถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ นายอัมพล ทองพุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564
เพื่อรับทราบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ที่เป็นสถานที่รับ-ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง และสถานที่รวมคะแนนเลือกตั้ง และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และที่สำคัญต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ กฏหมายกำหนด
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
Cr.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ชาญชัย/ภาพ
Pr.ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564 ข้อมูลโดย งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุบลราชธานี
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดใหญ่ โทร 045-241442
 
02
 
03
 
04
 
 
Cr. ภาพ กองสวัสดิการสังคม
Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับ นายปิยศักดิ์ สินทรัพย์ ประธานกรรมการ พร้อม ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ดร.เฉลิมชัย แดนดี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดม สังฆกิจ คณะกรรมการสถานศึกษา วัดบ้านก้านเหลือง ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา
ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามแนวทางการติดตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อปลูกฝังแนวคิดแก่เด็กนักเรียนในอนาคต...
2
 
3
 
4
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 21
 
 22
 
 23
 
 24
 
 25
 
 26
 
 27
 
 28
 
 29
 
 30
 
 31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
 42
 
 43
 
44 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
 64 
 
 
Cr ภาพ : อิศร
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยมี นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัล ให้กับผู้แต่งกายผ้ากาบบัว ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โดยได้รับคะแนนสูงสุดผ่านเพจ "หิ้วตะกร้าตักบาตร ทุ่งศรีเมือง ทุกเช้าวันอาทิตย์” จำนวน 2 ราย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
Cr. ภาพ : คุณปิยรัตน์
Pr : สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมพบปะ ประสานการปฏิบัติราชการ เร่งรัด การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงานอื่นตามนโยบาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมรับนโยบายครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
ภาพ/ ชนุวิทก์
ข่าว/ ภูวรรณ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชากา

Subcategories