Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานขึ้นบ้านใหม่ บ้านกลางชุมชนวังทอง เลขที่ 45/2 ถ. อุบล-ตระการ ซ. 13 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก่อสร้างบ้านกลาง ที่ร่วมกับหมู่บ้านมั่นคงสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชมใช้เป็นที่อยู่อาศัย ณ ที่ทำการก่อสร้างบ้านกลางชุมชนวังทอง โดยท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้เมตตา เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยของบ้านใหม่อีกต่อไป...

2

3

4

5

6

Cr. ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานี ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" อย่างต่อเนื่องทั่วไทย

ในการนี้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ตัวแทนจากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ซื้อของในตลาดสดเทศบาล ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจะสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ซึ่งมาศึกษาดูด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

 

16

Cr.06 ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นางสาวสมพิศ โพธิ์คำ หัวหน้าฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนของการขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 งานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับคณะอสม.ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คำแนะนำ แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ป้องกันและตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลายชี่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1(เทศบาล) ณ วัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/คุณดาวเรือง , คุณฝน
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ