Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุในแต่ละเดือน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2(หนองบัว) ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคไวรัสโควิด-19(ไวรัสโคโรนา)ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา “พลังรัก พลังสามัคคี ONIE GAME “ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
สำหรับการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่าง 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ กองบิน 21 ติดตามเชียร์ให้กำลังใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวสมพิศ โพธิ์คำ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Pr.07 จันทนิภา ข่าว/ภาพ
#ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารในห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า เอส เค

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
วิภารัตน์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ .ศ.2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีมติเลือกนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยหลังจากนี้ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีจะได้รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ และแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Cr.ข่าว : หน.พิศาล ดีพร้อม
ภาพ : ชาญชัย และ ชินวัตร
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ