Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร (โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง) ร่วมกิจกรรมล้างตลาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 มกราคม 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย

2

3

4

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ , นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ และ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และคณะ ลงพื้นที่บริเวณลานน้ำพุ ข้างศาลหลักเมือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวต่อไป

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมรมผู้สูงอายุวัดทองนพคุณ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตลาด 5 และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศูนย์ฯ 3 (พโลชัย)(รุ่นที่ 2) เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมพบปะกันทุกเดือน

2

3

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ