Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นายเจษฎา ชังยืน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และนายมงคล คำเพราะผู้ตรวจการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แนวทางปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เข้าอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 5(หน่วยเลือกตั้งที่ 31- 45) โดยมี พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ประธาน กตต.เขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัด และอนุกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่บทบาทของ จพง.ประจำหน่วยเลือกตั้ง การฝึกปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้ง,วันเลือกตั้งและการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.08 กิตติยา

ขนิษฐาวดี,กิตติยา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธานเปิดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 (หน่วยเลือกตั้งที่ 31- 45) โดยมี พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ประธาน กตต.เขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัด และอนุกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 จ.อุบลฯ พร้อมทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่บทบาทของ จพง.ประจำหน่วยเลือกตั้ง การฝึกปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้ง,วันเลือกตั้งและการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. สำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ในวันที่2) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ภาพ ศุจินทรา /สุธีลาพร
ข่าว : ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี ได้รับธงเป็นเจ้าภาพในการจัด”เวทีฮักแพง สานแรงร่วมใจ”ประจำเดือนเมษายน 2562 ต่อไป...

2

3

4

5

6

Pr.08 กิตติยา
วิภารัตน์.ภาพ
กิตติยา.ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานขวัญเมือง) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และอ่านสาร "วันท้องถิ่นไทย" สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 239 แห่ง แบ่งเป็น อบจ. 1 แห่ง ,เทศบาลนคร 1 แห่ง,เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลตำบล 54 แห่ง, อบต. 179 แห่ง....

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ