Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 4215

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสุนนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนบริหารงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาล นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี และนายสุระจิตร เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

  MG 4216

  MG 4221

  MG 4223

  MG 4224

  MG 4227

  MG 4229

  MG 4229

  MG 4231

  MG 4234

  MG 4234

 MG 4235

 MG 4239

 MG 4240

 MG 4243

 MG 4244

 MG 4246

 MG 4248

 MG 4251

 MG 4254

 MG 4257

 MG 4259

 MG 4262

 MG 4264

 MG 4267

 MG 4269

 MG 4271

 MG 4274

 MG 4279

 MG 4281

 MG 4284

 MG 4286

 MG 4289

 MG 4290

 MG 4303

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ และนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยบริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงในจุดที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสายไฟฟ้า การดูแลเรื่องความสะอาด และด้านอื่นๆ

2

3

Cr.คุณ นพครับ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันทึ่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและคณะกรรมการ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด ร้านค้า ประจำปี 2560 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

2

3

4

5

6

7

8

9

#Pr.06  

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 30 ตุลาคม เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ประกอบการแผงตลาดสดเทศบาล 3 เข้ารับมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้า ประจำปี 2560 จากผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ประจำปี 2560 
 จำนวน 4 ร้านค้า ดังนี้
1.ผู้ประกอบการ้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทพืชผัก คุณสมบูรณ์ เหล็กกล้า 
2.ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท
ไข่ไก่ คุณดารณี บุญเรือง
3.ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทเนื้อสัตว์ คุณรุ่งทิพย์ ธนาวิวัฒชัยกุล
4.ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทอาหารแปรรูป คุณโสรยา บำรุงไทย
ณ ด้านข้างอาคารห้องประชุมราชธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

2

3

4

5

Pr.06
Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ โดยมีนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และข้าราชการในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ แม่น้ำมูล

2

3

4

5

6

7
ขอบคุณภาพ จาก คุณวิภารัตน์ 
#pr01ภัททิยาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...