Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา13.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2

3

4

5

6

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Cr.ภาพ/ สยามกมล
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล 
เวลา 08.30 น. พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล โดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู้อ่านสาร “วันเทศบาล” 
เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และในเวลาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์และยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยการภาครัฐ-เอกชน ตัวแทนองค์กรต่างๆร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลชากบก จังหวัดระยอง ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานในด้านการจัดการขยะ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ