Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล” เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจและรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรม และคุณงามความดีของบรรพบุรุษ รวมถึงจะได้หาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

Cr.ภาพ : อิศร และ ชนุวิทก์
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตามจุดดำเนินการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและให้ดำเนินการให้เสร็จตามห้วงเวลา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้ตามปกติ..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ : คุณสิงห์ อ๊อดโต้

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบเลือกท่านเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีคนใหม่ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยหลังจากนี้จะมีการรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ส่วนการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล (ชั่วคราว) กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ข่าว : หน.พิศาล ดีพร้อม
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง /ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล
พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในห้วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.สิบเอกจักรพงศ์ อยู่คง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการช่าง
2.นางกาญจนา ศรีสง่า นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เกิดเหตุเพลิงไหม้ เเจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิชาการ “โครงการ เปิดบ้านสานสัมพันธ์'' (Open House) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู,ผู้ปกครอง,ชุมชน เเละปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ลานหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pr03:ข่าว: ศุจินทรา
ภาพ: อิศร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้โทร045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง