Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำลัง และวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ขนิษฐวดี ,ชาญชัย ,เตชิต ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 239 แห่ง Kick off กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปี 2561 ตาม “โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บผักตบชวา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร

 MG 0541

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และชาวชุมชนหาดวัดใต้ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หาดวัดใต้และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าองค์ตื้อ ประธานสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวชุมชนหาดวัดใต้

 MG 0542

 MG 0550

 MG 0559

 MG 0566

 MG 0570

 MG 0575

 MG 0577

 MG 0581

 MG 0583

 MG 0589

 MG 0591

 MG 0594

 MG 0596

 MG 0598

 MG 0599

 MG 0600

 MG 0602

 MG 0604

 MG 0610

 MG 0621

 MG 0623

 MG 0633

IMG 3547

IMG 3548

IMG 3554

IMG 3560

IMG 3561

IMG 3564

IMG 3566

IMG 3569

IMG 3575

IMG 3595

IMG 3613

IMG 3626

IMG 3629

Pr.04 ขนิษฐวดี

พลอยฐิชาภรณ์ , ชาญชัย ,เตชิต /ภาพ

1

วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร พร้อมมอบเข็มและใบประกาศเกียรติบัตรแก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานกันครบวาระ 10 ปี และ 20 ปี และร่วมชมร่วมให้กำลังใจนักกีฬา อสม. แต่ละเขตที่ทำการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จากกิจกรรมวันอสม. สร้างความรักความสามัคคีระหว่าง เจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม. ทุกเขต รวมถึงเป็นการเชิดชูให้อสม. ที่ปฏิบัติงานมาครบวาระ ที่ได้รับเข็มและใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงาน อสม. อีกต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

05

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2561 จ.อุบลราชธานี และนอกจากนี้ เทศบาลนครนครอุบลฯ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น (ด้านสาธารณสุข) ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ, ฐิติยารัตน์ วะสุรีย์ และเจ้าของภาพทุกท่านค่ะ
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...