Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ในการนี้ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ด้วยเช่นกัน ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Cr. ภาพ : วัชราภรณ์
Pr : วัชราภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

01

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดให้บริการ

เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ในทะเบียนบ้าน ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564

แจ้งเกิด, แจ้งตาย, แจ้งย้ายที่อยู่ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564

แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564

บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน (ขอทำบัตรครั้งแรก ขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ชำรุด ฯลฯ) ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564

เปิดให้บริการวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นต้องมีบัตรใช้เป็นหลักฐานเเสดงตนในการ ขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

Banner. สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
Pr. สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

01

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญชวนพี่น้องชาวอุบลร่วมใจมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยนำหลักฐานที่สามารถใช้แสดงตนได้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) , บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ใบขับขี่ , หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส นครอุบลฯร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Banner. สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
Pr.สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงสำรวจฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ณ บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ และ ถนนสมเด็จ พร้อมออกตรวจงานปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพานอก
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
Cr.คุณพงษ์ศิริ
Pr.วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สำนัก/กอง/ เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
CR ภาพ : อิศร
Pr : สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories