Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดงาน " โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน/วัด/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารเเละเพื่อให้ผู้บริโภคที่มารับบริการได้รับความปลอดภัยในการบริโภคเเละไม่เป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชการ/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลและจัดหางบประมาณดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเสวนาโครงการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค Pioneering Innovator Network (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์
ภายในงานมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้ ประสพการณ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในหัวข้อ “Pioneering Innovators: The Transformer.” ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดศักยภาพของพื้นที่ ในเชิงพาณิชย์ จากประสพการณ์ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศได้ร่วมหารือกัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี มอบป้ายร้านค้าที่เข้าร่วม #โครงการ ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช่ภาชนะโฟม ณ ร้านคินิกุข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ซ.อุปลีสาน 6
โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบป้ายในครั้งนี้ด้วย โดยทางร้านได้จัดโปรโมชั่น โครงการยืดอกพกปิ่นโตมาเองลด5บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) และตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดป่าแสนอุดม

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชการ