Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ลานโดม โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์จัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้นำเสนอแนวทางความสำเร็จของโครงการโรงเรียนและครอบครัวห่วงใย ร่วมแก้ไขเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการไม่สมวัยของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญอันเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ได้อย่างสำเร็จ...
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2.คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3.คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
4.คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.คณะกรรมการฝ่ายสำนักการช่างและโยธาธิการ
6.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
7.คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว
โดยคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลมีหน้าที่ กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น..
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ข่าว.ขนิษฐาวดี

ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ห่วงใยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล 5 มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 5 เพื่อให้ตลาดสดเทศบาล 5 เป็นตลาดที่ปลอดเชื้อโรค ถูกสุขลักษณะและน่าใช้บริการ
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กรณีเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องลงทะเบียนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้สแกนแอพพลิเคชั่น ”ไทยชนะ”และ”ฮักอุบล”(www.hugubon.com) และกักตัวเองที่บ้าน 14 วันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 29445 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุด เข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด

2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ เยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางในร่วมคิดร่วมพัฒนาตลาดสดเทศบาล ให้เป็นตลาดสดคุณภาพ น่าซื้อของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
Pr.วิภารัตน์/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย,อัครพงษ์/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

Subcategories