Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ, หัวหน้าส่วนการบริหารงาน , พนักงานเทศบาล , ชาวชุมชนปทุมมาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วม “แห่กัณฑ์หลอน” ในงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561 ณ วัดปทุมมาลัย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่อไป..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05

1

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร" จาก อบต. บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ณ วัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 17 มีนาคม 2561 สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมรอการระบาย พร้อมเร่งหาวิธีเข้าแก้ไขและช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่าน

#pr01ภัททิยาภรณ์ #pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ประธาน) พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561 “นครอุบลร่วมใจเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย และเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...