Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นางนันทิยา สระเเก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องเเละน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ
1.ศูนย์บริการสาธารณสุข04
2.โรงไฟฟ้าเก่า(ชุมชนวัดใต้)
3.สำนักงานประกันสังคม
4.ห้วยม่วง(ร.รเบ็ญจะมะ1,2)

2

3

Pr03: ข่าว :ศุจินทรา
ภาพ: วัชราภรณ์/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายศรัณย์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชนบริเวณกุดปลาข่อ (วังสว่าง) เพื่อสำรวจวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง...

2

3

4

5

Cr.สยามกมล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่(ชั้น2)

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร. มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมพนักเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทยที่ผ่านมา

2

3

4

Pr03:ภาพ/ข่าว นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งทาง เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะองค์การให้มีระดับธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อความไว้วางใจ และประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับประชาชน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนของเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนความต้องการของชุมชน โดยผลจากการปรึกษาหารือทุกฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมขึ้น (พื้นที่ลานจอดรถวัดพระธาตุหนองบัว ข้าง ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลฯ และสามารถตอบสนองกับความต้องการของทางชุมชน วัดและเทศบาล ทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในชุมชน และส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล, ชินวัตร มิ่งขวัญ และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ