Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 4917

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

DSC 4918

DSC 4920

DSC 4921

DSC 4922

DSC 4924

DSC 4925

DSC 4926

DSC 4929

DSC 4931

DSC 4932

DSC 4935

DSC 4936

DSC 4937

DSC 4938

DSC 4939

DSC 4948

DSC 4949

DSC 4952

DSC 4954

DSC 4956

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด และรับฟังบรรยายเรื่อง การบริการจัดการด้านรักษาความสะอาด ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านรักษาความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด โดยมีนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้ บรรยายและฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการฝึกมองโลกในแง่ดี ทบทวนสิ่งดีดีในชีวิตการค้นหาข้อดีของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่องค์กรสร้างสุข โดยจัดอบรมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ขนิษฐวดี ,ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.ชยางกูร14,18 และบริเวณอุบลสแควร์บิ๊กซี เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

8

9

#pr.01ภัททิยาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมระบบเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Cr.FonLiie
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...