Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานแถลงผลสำเร็จการดำเนินกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกันลดก๊าซในเรือนกระจกมาอย่างต่อเนือง...

2

3

4

Cr.คุณณภัสนันท์ วงศ์ลา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมการป้องกันและลดปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ(PM.2.5)

ในการนี้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.08 กิตติยา
ชาญชัย.ภาพ
กิตติยา.ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 เมษายน.2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “เทศกาลครอบครัวหรรษา วัยเก่าเฮามาม่วน (ปี4)” ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาว์เอร์(ชั้นG)

ภายในงาน ท่านวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังคำกล่าวรายงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และวันครอบครัวแห่งชาติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

2

3

4

5

6

7

8

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้เเละเข้าใจความคิดจินตนาการสร้างในการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัย เเละให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เเละสติปัญญามีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี #หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันโครงการนี้ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่านประธาน และร่วมพิธีวางพิธีวางศิลาฤกษ์อันเป็นมงคลฤกษ์

สำหรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทั้งสองแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ เป็นแบบทางลอดและทางยกระดับพร้อมสร้างทางคู่ขนาน ซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี (1,080 วัน) หรือเร็วกว่านั้นหากการดำเนินการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคในบริเวณรอบโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
กิตติยา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ