Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมพิธีประดิษฐานพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดประตูค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณพิธี (ประตูแดง) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา

และในวันนี้ 15-16 มีนาคม 62 เวลา 17.00-22.00 น. เชิญชวนทุกท่านชมการแสดง LIGHT AND SOUND ยิ่งใหญ่ตระการตา เที่ยวชมตลาดย้อนยุคไทยโบราณ และนิทรรศการเทิดเกียรติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณค่ายสรรพสิทธิประสงค์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.08 กิตติยา
ชาญชัย.ภาพ
กิตติยา.ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในนามตัวแทนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาล ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการธรรมาภิบาลไปสู่สังคม
โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาลในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้การจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 62 ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เวลา15.00 น.- 22.00 น.

2

3

4

5

6

7

8

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและผู้ปกครอง

2

3

4

5

6

Cr.ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr03 ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 
โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ