Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรักก่อนให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ ก่อนรับความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ความรู้ มีทักษะการดำเนินชีวิตภายในโรงเรียน ณ เวทีอาคารเรียนรู้บัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใจ้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป...

2

3

4

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้าน เขตพื้นที่ชุมชนวัดสว่าง ณ จุดนัดพบหน้าวัดสว่างอารมณ์ เพื่อเป็นกำลังใจเเละเเนะนำวิธีออกกำลังกายเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยได้ดูเเลสุขภาพตนเองต่อไป

2

3

4

5

Pr03:ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบล ฯ มอบหมายให้ นายเจษฎา ซังอินรองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมอบรมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูเเลเเละควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลฯ ในวันพุธที่ 15 พฤษาคม 2562 เพื่อให้มีการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนทราบ เเละเพื่อให้นักการเมืองทุกระดับ ตัวเเทนพรรคการเมือง ประชาชน เเละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรฺู้ เเละเเสดงความคิดเห็น การเเสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ ห้องชลธี โรงเเรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลฯ โดยมีพันตำรวจโท เรืองยศ มีเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีในครั้งนี้

2

3

4

5

6

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา 
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค สานสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่ชั้น 2 เเละการปั่นจักรยานยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายเเละสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษในท้องถิ่น ลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม

02

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ