Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.19 น.ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

8

9

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีนางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลครอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมออกตรวจอาคาร และตรวจสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ออกตรวจหอพักสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏระเบียบที่กฏหมายกำหนด

2

3

4

5

6

7

8


Pr.04 ขนิษฐวดี
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะให้นักปั่นจักรยานได้ขับขี่อย่างปลอดภัย มีสุขภาพอยามัยที่ดี โดยคณะวิทยากร จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (1669) , สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล และ วิภารัตน์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเเละผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้กำลังใจเเละเเนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นส่งผลให้มีสุขภาพกายเเละใจที่เเข็งเเรงต่อไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 7(อยู่วงศ์ธรรม) ณ จุดนัดพบ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหนองศาลา

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา 
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

เมื่อวันทีี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล ได้มีทักษะ ความรู้ในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาลไปสู่การให้บริการประชาชน พัฒนาผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท

2

02

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Cr.ภาพ/ชาญชัย ,พงศธร
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ