Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน ร่วมกัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้(ญาติ)ผู้ป่วย เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 20.50 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวปิด และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เทศบาลนครอุบลฯคัพ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามห้วยม่วง

2

3

4

5

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 เขต 1,2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจกับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป 
ร่วมกัน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง และในเวลา 07.00 น.ขอเชิญร่วม สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง) ,พระอุบาลีคุณูปมาจารย์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้จะมาถึงนี้

2

3

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ ทีมงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเป็นการจัดอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี 
เตชิต /ภาพ