Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เนื่องจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพัฒนาทุ่งศรีเมืองโดยได้ทำการขุดลอกคลองทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และได้นำเศษดิน เศษโคลน เศษวัสดุ ขนย้ายไปทิ้งบริเวณสวน 11 ไร่ จึงส่งผลให้มีเศษดิน เศษโคลน ตกหล่นตามเส้นทางขนย้าย (ถนนศรีณรงค์ ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนบูรพานอก ) จึงทำให้พี่น้องไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ด้วยห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เก็บกวาดเศษดิน เศษโคลน เศษวัสดุ ตามเส้นทางขนย้ายดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ขนิษฐวดี ,ชาญชัย ,วัชราภรณ์

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Cg) ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลระยะยาว ในภาวะพึ่งพิง อย่างต่อเนื่อง

2

3

4

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล,ภาพ/คุณเสมอแข

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Cg)และเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 (หนองบัว) ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลระยะยาว ในภาวะพึ่งพิง

2

3

4

5

6

7

8

9

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข้อมูล,ภาพ/คุณไสว ,คุณเสมอแข

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดำเนินการลอกคลอง และทำความสะอาด ณ คลองรอบทุ่งศรีเมือง ด้วยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จาก มณฑลทหารบกที่ 22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาล ที่กำลังปฏิบัติงาน ลอกคลองรอบทุ่งศรีเมือง

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr. ภาพ /ภัททิยาภรณ์ ,สุวิทย์/ขนิษฐวดี/วัชราภรณ์ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์