Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5407

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ( ADL) ในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ตามเกณฑ์กำหนด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 5408

IMG 5415

IMG 5423

IMG 5426

IMG 5427

IMG 5431

IMG 5434

IMG 5435

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 8305

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 8309

  MG 8314

 MG 8315

 MG 8317

 MG 8320

 MG 8323

 MG 8331

 MG 8332

 MG 8336

 MG 8336

 MG 8346

 MG 8349

 MG 8353

 MG 8354

Cr.ภาพ/ชาญชัย

# pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสุทัศนาราม เนื่องในวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขับธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือว่าเป็นสำคัญในพุทธศาสนา โดยคณะสงฆ์ทั้งหลายจากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและพี่น้องชาวอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5154

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา ผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู โดยนักเรียนทุกสายชั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณครูที่อบรมสั่งสอนศิษย์ โดยพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 2ของการเปิดภาคเรียนที่ 1

DSC 5155

DSC 5156

DSC 5159

DSC 5165

DSC 5172

DSC 5173

DSC 5180

DSC 5184

DSC 5186

DSC 5194

DSC 5198

DSC 5204

DSC 5206

DSC 5309

DSC 5320

DSC 5322

DSC 5328

DSC 5341

DSC 5348

DSC 5355

DSC 5357

DSC 5359

DSC 5362

DSC 5369

DSC 5409

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ขนิษฐวดี /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี นางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในโอกาสเข้าตรวจแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำประชาชน เพื่อการบริการประชาชนได้รวดเร็วและถูกต้อง????

 2

 3

 4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี
วัชราภรณ์ ,ชาญชัย /ภาพ