Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 6921

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดอุบลราชธานี,อำนายเจริญ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

DSC 6922

DSC 6923

DSC 6927

DSC 6928

DSC 6941

DSC 6942

DSC 6943

DSC 6944

DSC 6947

DSC 6950

DSC 6956

DSC 6957

DSC 6963

DSC 6965

DSC 6967

DSC 6972

DSC 6973

DSC 6976

DSC 6980

DSC 6986

DSC 6989

DSC 6990

DSC 6993

DSC 6994

DSC 6997

DSC 7001

DSC 7006

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ขนย้ายสิ่งของจากศูนย์อพยพแจ้งสนิทช่วยผู้ประสบอุทกภัยกลับบ้าน ณ ชอยปิ้งปลาเผา จำนวน 3 ครอบครัว ????ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะ อีกไม่นานระดับน้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว????

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

#Pr.06พลอยฐิชาภรณ์

Cr.คุณปราการ

9

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาด เก็บกวาดขยะใบไม้แห้ง ตัดกิ่งไม้ ดายหญ้า ตามถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
บ้านเมืองเราจะสะอาด น่าอยู่ตลอดไปได้นั้น ลำพังแต่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคงจะไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกครัวเรือน ร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือในการรักษาความสะอาด โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้ไม่น้อยเลยในแต่ละวัน ช่วยกันเยอะๆนะคะเพื่อต้วเรา ชุมชนของเรา ให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป

 2

3

1

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.คุณสน,คุณสังวร ,คุณพต

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า และขนย้ายออกจากบริเวณถนนสรรพสิทธิ์(ด้านข้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร) เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุบล และยังป้องกันผู้สัญจรอาจได้รับอันตรายจากเหตุกิ่งไม้หักโค่นได้

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณภัททิยาภรณ์ ใครบุตร (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงเพื่อสร้างความสุข ส่งกำลังใจ ก้าวไปด้วยกัน พร้อมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีอุบล" จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ของพี่น้องชาวอุบลราชธานี ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

 2

3

4

5

6

7

8

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/เตชิต , เพชร