Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : ตุลาคม

 

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1  6.46 3.41 2.25 3.00 7.85 4.95 7.78
2 6.58 3.55 2.35 3.10 7.90 4.80 7.40
3  6.73  3.80  2.50  3.10  7.90 4.70 7.08
4  69.88  3.90  2.75  3.10 7.90 4.75 6.65
5  7.25  4.15  2.85  3.10 7.86 4.80 6.18
6  7.43  4.35  2.85  3.10 7.80 4.90 5.50
7  7.58  4.50  2.85  3.10 7.74 4.80 4.56
8  7.73  4.65  2.85  3.15 7.70 4.82 3.30
9  7.86  5.05  2.85  3.20 7.65 4.70  
10  8.09  5.25  2.85  3.30 7.60 4.80  
11  8.38  5.30  2.85  3.40 7.55 4.90  
12  8.64  5.30  2.70  3.60 7.50 5.00  
13  8.80  5.30  2.65  4.00 7.44 5.00  
14  8.98  5.10  2.55  4.80 7.40 5.20  
15  9.10  5.10  2.40  5.30 7.28 5.35  
16  9.20  5.00  3.10  5.60 7.24 5.40  
17  9.35  5.05  3.70  5.70 7.16 5.38  
18  9.45  5.05  3.90  5.80 7.10 5.35  
19 9.35 5.15 4.10 5.86 7.05  5.35  
20  9.60  5.15 4.00  5.86 7.00 5.33  
21  9.82 5.15 3.80  5.90 7.00 5.15  
22  10.00  5.10 3.60  5.90 7.00  5.05  
23  10.15  5.00  3.40  6.00 7.08  5.05  
24  10.37  4.85  3.40  6.20 7.15  4.98  
25  10.46  4.70  3.30  6.38 7.34  5.05  
26  10.55  4.90  3.25  6.38 7.40  5.05  
27  10.62  4.85  3.25  6.40 7.50  5.03  
28  10.67  4.85  3.25  6.40 7.50  4.95  
29  10.76  4.90  3.30  6.40 7.60  4.83  
30  10.78  4.95  3.45  6.46 7.60  4.70  

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วัดจากจุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเมืองอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 3.30 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง 108.30 เมตร) ระดับน้ำ ลดลง 1 เมตร 26 เซ็นติเมตร

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดังนี้.-

1) มีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่อง อุปโภค-บริโภค จำนวน 20 ชุมชน

2,073 ครอบครัว 7,981 คน ดังนี้.-

1. ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 จำนวน 97 ครอบครัว 438 คน
2. ชุมชนวัดเลียบ 2 จำนวน 170 ครอบครัว 642 คน
3. ชุมชนวัดบูรพา 2 จำนวน 177 ครอบครัว 804 คน
4. ชุมชนวัดบูรพา 3 จำนวน 198 ครอบครัว 695 คน
5. ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ จำนวน 227 ครอบครัว 775 คน
6. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 จำนวน 49 ครอบครัว 184 คน
7. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 2 จำนวน 23 ครอบครัว 79 คน
8. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 จำนวน 85 ครอบครัว 285 คน
9 .ชุมชนวัดกุดคูณ 2 จำนวน 217 ครอบครัว 806 คน
10. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2 จำนวน 54 ครอบครัว 221 คน
11. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 จำนวน 44 ครอบครัว 173 คน
12. ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค จำนวน 131 ครอบครัว 520 คน
13. ชุมชนถนนพนม 1 จำนวน 186 ครอบครัว 775 คน
14. ชุมชนถนนพนม 2 จำนวน 74 ครอบครัว 344 คน
15. ชุมชนวัดศรีประดู่ จำนวน 184 ครอบครัว 667 คน
16. ชุมชนวัดท่าวังหิน จำนวน 75 ครอบครัว 259 คน
17. ชุมชนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 6 ครอบครัว 16 คน
18. ชุมชนวัดหลวง จำนวน 55 ครอบครัว 213 คน
19. ชุมชนวัดกลาง จำนวน 19 ครอบครัว 75 คน
20. ชุมชนสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2 ครอบครัว 10 คน

2) ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้.-

- ติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว พร้อมติดตั้งไฟฟ้า    จำนวน 105 หลัง
- ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 28 ถัง
- ห้องสุขา                            จำนวน 24 ห้อง
- เรือพลาสติกท้องแบน                     จำนวน 67 ลำ
- ทรายบรรจุกระสอบแจกจ่ายประชาชน จำนวน 22,502 กระสอบ
- แจกข้าวกล่องตามจุดอพยพ จำนวน 27,500 กล่อง

- วันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 24 ชุด บริเวณจุดอพยพที่พักชั่วคราวถนนชลประทานท่าบ่อ (ห้วยม่วง)

- วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 2 จุด ดังนี้

        1. วัดสุปัฎนาราม          จำนวน  152   ชุด

        2. วัดกุดคูณ               จำนวน   136   ชุด

- วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 2 จุด ดังนี้

        1. หน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท.  จำนวน   155  ชุด

        2. โรงไฟฟ้าเก่า            จำนวน   130  ชุด

- วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 3 จุด ดังนี้

        1. บ่อบำบัด               จำนวน       95 ชุด

        2. ห้วยม่วง                จำนวน       94 ชุด

        3. วัดศรีประดู่             จำนวน       85   ชุด   

- วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 3 จุด ดังนี้

        1. วัดหลวง                จำนวน       61 ชุด

        2. วัดสุปัฎนาราม          จำนวน     160 ชุด

        3. ห้วยม่วง                จำนวน       36 ชุด

- วันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 4 จุดดังนี้

        1. หน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท.  จำนวน     41 ชุด

        2. วัดบูรพา                จำนวน       73 ชุด

        3. วัดใต้                    จำนวน     119 ชุด

        4. วัดกุดคูณ               จำนวน     170 ชุด                        

3) ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราวต่าง ๆ จำนวน 5 จุด

รวมทั้งสิ้น 87 ครัวเรือน 288 คน ดังนี้.-

1. หมู่ที่ 11 เขตเทศบาลตำบลปทุม จำนวน - ครอบครัว - คน
2. หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. ทางลงสะพานศรีนครินทร์ จำนวน - ครอบครัว - คน
3. หาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) จำนวน 30 ครอบครัว 142 คน
4. วัดสุปัฎนาราม จำนวน - ครอบครัว - คน
5. ปากมูลน้อย จำนวน 2 ครอบครัว 4 คน
6. วัดกุดคูณ จำนวน - ครอบครัว - คน
7. วัดท่าวังหิน จำนวน 18 ครอบครัว 36 คน
8. ถนนชลประทานท่าบ่อ (ห้วยม่วง) จำนวน 20 ครอบครัว 60 คน
9. ข้างวัดบูรพา จำนวน 17 ครอบครัว 46 คน
10. วัดหลวง จำนวน - ครอบครัว - คน
11. ข้างถนนศรีณรงค์ (โค้งอู่จิรศักดิ์) จำนวน - ครอบครัว - คน
12. วัดศรีประดู่ จำนวน - ครอบครัว คน

13. ข้างถนนบูรพานอก

จำนวน - ครอบครัว - คน
14. วัดโรมัน จำนวน - ครอบครัว - คน
15. ซอยพโลชัย 5 (ซอยข้างเรือนจำ) จำนวน - ครอบครัว - คน

4) การเตรียมการป้องกันผลกระทบจากน้ำเหนือที่จะไหลมา ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบอุทกภัย   อันอาจมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ

5) มีราษฎรเสียชีวิต ที่ถนนชลประทานท่าบ่อ ท้ายซอยติ่งปลาเผา เนื่องจากโดนไฟฟ้าซ็อต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. ทราบชื่อนางสมบูรณ์ อาภรณ์ศรี อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ต.ค.62

06.00 น.

7.78 112.78 - 32  
2 ต.ค.62

06.00 น.

7.70 112.70 - 38

3 ต.ค.62

06.00 น.

7.08 112.08 - 32

4 ต.ค.62

06.00 น.

6.65 111.65 - 43  

5 ต.ค.62

06.00 น.

6.18 111.18 - 47  

6 ต.ค.62

06.00 น.

5.50 110.50 - 68  

7 ต.ค.62

06.00 น.

4.56 109.56 - 54  

8 ต.ค.62

06.00 น.

3.30 108.30 - 1.26

9 ต.ค.62 

06.00 น.

         

10 ต.ค.62 

06.00 น.

       

11 ต.ค.62

06.00 น.

 
       

12 ต.ค.62

06.00 น.

       

13 ต.ค.62

06.00 น.

     

14 ต.ค.62 

06.00 น.

       

15 ต.ค.62

06.00 น.

       

16 ต.ค.62

06.00 น.

       

17 ต.ค.62

06.00 น.

 
       

18 ต.ค.62 

06.00 น.

 
       

19 ต.ค.62

06.00 น.

       

20 ต.ค.62

06.00 น.

 
       

21 ต.ค.62 

06.00 น.

       

22 ต.ค.62

06.00 น.

       

23 ต.ค.62

06.00 น.

       

24 ต.ค.62

06.00 น.

       
25 ต.ค.62 06.00 น.        
26 ต.ค.62 06.00 น.        
27 ต.ค.62 06.00 น.        
28 ต.ค.62 06.00 น.        
29 ต.ค.62 06.00 น.        
30 ต.ค.62 06.00 น.          
31 ต.ค.62 06.00 น.        

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

606986
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
419
605
3750
593617
1548
27186
606986

Your IP: 3.233.229.90
2020-07-03 11:55